مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

الله اکبر
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳
 

خدابزرگ ،همه چیزبه خوبی وخوشی حل میشه وزندگی بروفق مرادت میشه ،فقط ازتلاش وکوشش دست برنداروودرزندگی مایوس نشو بقول شاعر"درنومیدی بسی امید است   پایان شب سیه سپید است" اینها جملاتی بود که مادرخدابیامرزم ازهمان دوران کودکی ودر هرموقع اتفاقی میافتاد که درحل ورفع آن عاجز میماندیم عنوان میکرد.

خدابزرگ ،بارها بارها درزندگیم اتفاقاتی افتاده ودیدم که با صبروتلاش ونه ناامیدی ویاس به خوبی وخوشی تمام شده وآینده بهترازگذشته شده .

 یادم هست آن موقع که شوهریکی ازآشنایان به یکباره فوت کرد وهمه رادرنگرانی فروبرد ودوطفل معصوم دربغل مادرشان به یادگارگذاشت وبازمادرگفت خدابزرگ ومادیدیم که چگونه باوجودشرایط سخت آن دوبچه ازبچه های دیگرکه سایه پدربرسرشان بودخوشبخت تروعاقبت بخیرترازدیگران شدند.

 الله اکبر،یادم هست اوایل انقلاب راکه رژیم شاه تادندان مسلح که سالها بود بسیاری ازمبارزان وروشنفکران معترض را درزندانها به حبس کشیده بود ودرمقطعی که حتی کشورازدرآمدبیشمارنفتی دراوج خود بود ازغرور وجهل خشم وغضب مردم را باورنکرد واطرافیان چاپلوس ومتعصبش نیزاعتراضات وفریادمردم رایک عده آشوبگرمحدود عنوان کردند وبیکباره طوفانی به هوا خواست وسیل عظیمی براه افتاد وخفقان واستبداد رادرنوردید ودرلحظه ایی که هیچ کس باورنداشت آفتاب پیروزی تابید وجوانان ومبارزان دربند که جزمرگ به چیزی نمی اندیشیدندبیکباره ازدست استبداد وشکنچه گران آزاد شدند.

 خدابزرگ،هرموقع که کسی درفعالیتهای شغلی وتجاریش به مشکل برمیخورد ودرپرداخت بدهیها ومخارج روزمره اش شرمنده خانواده میشد میگفتند خدا بزرگ صبرداشته باش ودرپشت هررنجی، آرامش وکسادی ،رونق وضرری ،سودوغم ،شادی است وما به عینه میدیدیم چنین است والان نیز که علم اقتصاد میخوانم میبینم پشت هررکودی، تورمی میاید!

 الله اکبر،من درفیلم ها دیده ودرروایات وداستانها خوانده ام که چگونه مردمی بادست خالی وبااتکائ به شعارالله اکبرکاخ شاهان واستبدادرادرهم کوبیدند.

 الله اکبر،خدابزرگ،مادرم همیشه میگفت هیچ وقت مایوس نشووصبرداشته باش وتلاش وکوشش بکن انسان قادراست مشکلاتی همچو کوه راازسدراهش بردارد واهریمنان رابزانودربیاورد،تلاش وکوشش بی نتیجه نمیماندوآفتاب پشت ابر.