مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

رکود اقتصادی
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۸
 

رکود :

 تعریف علمی رکود کاهش تولید ناخالص داخلی GDP ( ارزش کل کالاها وخدمات نهایی تولید شده دریک بازده معین که با واحد پول جاری آن کشور اندازه گیری می شود ).

رکود را به طور عینی ترکاهش معنی دار درتولید،درآمد،اشتغال،وتجارت تعریف می کنند.

متاسفانه اقتصاد کشور ما به دلایل مختلف از بدو انقلاب به عارضه های مختلف اقتصادی از قبیل تورم ، توررکود، رکود دچارگردیده است.

درسال قبل بدلیل رکود جهانی متاسفانه بدلیل ضعف اقتصادی کشور وبا وجود بسته بودن درها رکود جهانی به راحتی درکشور ما تاثیر لازم را درهمان وهله اول گذاشت واز توررکود وارد رکود گردید.

هرچند دولت وجود وتاثیر پذیری اقتصاد کشور را از رکود جهانی انکار یا کم عنوان میکند ولی متاسفانه میتوان گفت که از همان ابتدا این تاثیر پذیری دریک سطح قابل قبول بوده ومتاسفانه این انکاررفتاری است که دولت ما همیشه وبدون توجه به عواقب آن که ارائه راهکارهای عملی رابه تعویق میاندازد درهمه موارد اجتماعی وفرهنگی وبهداشتی واقتصادی و... نیز هست همانند انکار ایدزوویروس خوکی ...

رکود وتورم وتوررکود بیماری اقتصادی است که همانند بیماری های انسان حتی اگر دولت انکار کند ،نیز مردم به راحتی متوجه وجود وشدت آن میشوند.

کاهش تولید،درآمد، بنگاههای اقتصادی بوضوح از نیمه دوم سال قبل مشهود بوده وبه تبع آن منجر به کاهش تجارت واشتغال گردیده است.

درکشورهای جهان سوم امسال ما هرچند تورم وتوررکود نا خوشایند است ولی رکود تاثیرات منفی بدتری را بدنبال دارد ومیتواند بسیاری از شرکتها وفعالیتهای بزرگ وکوچک را به تعطیلی بکشاند چیزی که هرچنددولت ما میخواهد وانمود کند کشورهای توسعه یافته دچاراین معضل وبا این شدت شده اند ولی متاسفانه درکشور ما نیز به وضوح این اتفاق به عینه دیده خواهد شد .

دربعضی مواقع ما مواردی را میخواهیم انکار کنیم که یک اصل اثبات شده است واین انکار ما نه تنها منجر به جلوگیری از بروز نتایج منفی آن موارد نمیشود بلکه باشدت بیشتری نمایان میشود واین عمل ما جز نادانی وجهالت چیزی را نتیجه نمی دهد.

خوشبختانه ویا بدبختانه رشته های پزشکی در کشور ما جا افتاده ولی رشته های دیکر که خود متخصص ودکتر دارند ومیتوان درصورت بروز مشکل ویا بحران از آنها استفاده برده ونسخه مناسب پیچیده شود استفاده نمیگردد وهمه صاحب نظر شده وبه میل وسلیقه خود تفسیر میکنند همانند مثال فیل درتاریکی .

بنابراین این بی توجهی منجرگردیده که بیماریهای اقتصادی به راحتی وارد کشور شده وبیش از عمرواقعی آن توقف نموده وبجای سلامتی جای خود رابه بیماری دیگری دهد واین سیر منجر میگردد تا مردم مظلوم ما همیشه ودرهمه حال بامشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان باشند.

متاسفانه مباحث ومسائل اقتصادی همچون پزشکی نیست که اگرکسی به سلقه خود نسبت به مداوای آن بپردازد دراسرع وقت معضل بصورت حاددتر اورا ملزم به مراجعه به پزشک کند بلکه بدلیل زمان بر بودن براحتی کسانی که ازناآگاهی وبراحتی نسخه های بداقتصادی را ارائه میدهند درهنگام گرفتن نتایج بد براحتی آن را به عوامل مختلف مرتبط داده حتی استفاده سیاسی هم میبرند.

 

به امید داشتن اقتصادتوسعه یافته

وبهره جستن از متخصصان اقتصادی