مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

تاجران موفق(سه گام اصلی )
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

اگرشنیدید که بالاترین وقدرتمندترین شغل تجارت وشخص تاجراست پس این سه گام رابیاموزید.

من به تجربه وعلم دربستر تجاری کشورمان که شاید یکی از باسابقه ترین وپیچیده ترین ومهمترین بسترهای تجاری در دنیا میتوان ازآن یاد کرد بطوری که اگر کسی در ایران فعالیت تجاری کرده وموفق شده باشد درهمه جای دنیا میتواند موفق شودکه بصورت تحلیلی به اثبات این موضوع میپردازم:

دردنیا میتوانیم کشورها را به سه دسته تقسیم کنیم:

1-کشورهای جهان سوم:که از نظر سوابق علمی وتجاری بسیار ضعیف میباشندوقوانین مدون ومناسبی برای حمایت از تجارت درآن وضع نشده وبدلایل مختلف ریسک تجاری بالایی برخوردار است وبسیاری از فعالیتهای تجاری مافیایی وبه نوعی انحصاری وبا زد وبندهای کاملا" سیاسی صورت میگیرد.

2-کشورهای درحال توسعه : این کشورهایی گامهایی را درمسیر قانون مندی وایجاد بسترلازم برای تجارت وتجار پیمودند ولی سابقه علمی وتجربی آنها هنوز ضعیف است البته برخی توانستند با اتکا’به سوابق تجاری گذشته خود ویا انتقال تجارب کشورهای پیشرفته گامهای مناسبی را بردارند ولی بستر تجاری آنها معمولا" تجارب بالا نداشته ورابطه ها ی اداری ومافیاهای سیاسی دربسیاری از فعالیتهای تجاری حضوردارندو درصورت شناخت لازم ازکاروتجارت ومسیرفعالیت بهترین بستررادارا هستند.

3-کشورهای پیشرفته :دراین کشورها علم وتجربه وقانون ومقررات به نحو کامل ودرکنارهم کاملا" تعریف شده حضوردارد وتجارت درآن بسترها کاملا" حرفه ایی وبازار وتجارت وتاجر تعاریف مشخص دارد ودراین کشورها علاوه براین که باید برای تجارت با شیوه های علمی وتجربی کاملا" آشنا باشی با قوانین ومقررات نیز باید آشنا بوده ودقت وعمل زیادی داشته باشی به همین دلیل بسیاری که بدنبال سودهای کلان وروش های میانبر برای پول دارشدن هستند کشورهای درحال توسعه را بهترین بسترفعالیت میدانند.

بنابراین کشورما بدلیل داشتن قدمت بازاری بیش از2500ساله با شیوه های تجاری علمی وتجربی بالا شاید از معدود کشورهایی است که اگرمورد بررسی های علمی وکارشناسی قرار میگرفت شاید بسیاری ازکتابهای بازرگانی ازبطن بازار ایران نوشته میشد بازار ایران یک بستر تجاری وبازرگانی جا افتاده وقدیمی دارد که حتی ساختار بنایی (بازارهای سرپوشیده)خاصی نیز درهمه شهرها دارد که خود حاکی از قدمت بازار ایران دارد.

کشورما از طرف دیگر بدلایل قدمت آموزشی ووجود اساتید باتجربه وبا تحصیلات داخلی وخارجی از اطلاعات روز تجاری دنیا نیز مطلع هستند.

از طرف دیگر بدلیل شرایط اقلیمی خاص ایران که هم کشورچهار فصل بوده وهم موقعیت استراتکیک آن درکنار خلیج فارس ودریای خزر وخاورمیانه و...وبازار مصرف مناسب وسوابق صادرات وواردات درحجم بالا منجرشده تا تجارایران از تجارب ارزشمندی برخوردارگردندوهیچ محدودیتی چه از نظر نژاد ودین وملیت درآن وجود نداشته وهمین بستر موجب تقویت تجارب مفید آن شده است.

من دراینجا با توجه به سوابق علمی وتحصیلات دانشگاهی وتجربی خوددرمرکز بازار ایران سه گام اصلی برای تاجرموفق شدن را بعنوان مثلث تجارت بیان میکنم که هرگام آن دارای استرس وموانع ومشکلات مخصوص بخود است وکسی میتواند ادعا ی تاجرشدن کند که از این سه گام یا چالش به خوبی عبور کند:

گام اول: استرس وفشار وموانع تجربی:اولین گام تصمیم به ورود به بازار است که پس از ورود باید تلاش کنی که تجارب مفید وارزنده وشناخت لازم از بستر ومحصول وقیمت گذاری وشیوه های تبلیغی وتوزیع وفروش وتهیه محصول بدست آوری عبور از این چالش مهم موقعی تحقق میابد که خود شما واطرافیان وعلی الخصوص تجاردیگر بردیدگاه وتجربه شما صحه گذاشته وتایید کنند که در نحوه صحبت وحرکت وانجام فعالیت به تخصص وتجربه لازم رسیده اید.

گام دوم:استرس وفشاروموانع خانوادگی:چون به تجارت وبازار وارد شدی باید پرونده همه فعالیتها وتجربه ها وموقعیت های قبلی را بسته وبا اقتدار وتعصب وهمت وصبر به فعالیت تجاری بپردازی دراین راستا بدلیل شروع فعالیت از نقطه صفر منجر میشود تا درمراحل اولیه که چندین سال وحتی ممکن است چنددهه بطول انجامد مورد مذمت وتحقیر وسوال خانواده وبسیاری از دوستان وآشنایان قرار بگیری که خود این مانع بزرگی است وبسیاری دراین مرحله خسته وناامیدشده وازادامه فعالیت تجاری منصرف میشوند.

گام سوم :استرس فشاروموانع ریسک وسرمایه :پس از این که کسی مرحله تجربه وخانوادگی را پشت سرگذاشت دیگردربازار ماندگارمیشود وازاین مرحله به بعد رشد وسطح فعالیت آن به میزان ریسک پذیری وسرمایه وتلاش و اعتبار او دارد ویا بهتر بگوییم با تثبیت ماندگاری اش  شخص باید با اعتباری که بدست آورده سطح فعالیت خودراروز بروز افزایش داده وازطرف دیگر با تجربه ایی که بدست آورده ریسک پذیری مناسب راداشته وبتواند سرمایه لازم و پشتوانه ایی نیز ایجاد نماید که درشرایط خاص ونقدی بتواند خریدهای بموقع ومناسب انجام دهد بقول معروف تاجرسودش درخرید مناسب است نه فروش بالا.