طلا وجواهروفرش دست باف کلید توسعه ایران

شناخت دیرینه فرهنگی وهنری یک ملت ازطریق نوشته ها وآثاربجای مانده ازآن دوران میسر است ،برای همه ماچه از آثاربجای مانده ازطریق کتیبه ها وداستانها ونقل وقول های سینه به سینه حاکی از اقتدار وعظمت ایران دردوران باستان بوده ، دورانی که ایران وروم دارای عظمت جهانی ودارای پادشاهان مقتدر بوده اند.

 مابرای پی بردن به عظمت فرهنگ وهنر ایرانی نیازمند نوشته ها وآثار ارزشمندی هستیم که بتوانیم به اعتبار وارزش آن آثار وهنراطمینان داشته وبراعظمت فرهنگ وهنر ایرانی صحه بگذاریم ودراین بین چه منابع واثری مهمتر از گنجینه طلا وجواهرات وفرش های نفیس موجود در موزه ملی ایران وموزه های مطرح جهان ، جواهرات وفرش های نفیس ایرانی که طرح ونقشه آنها همچون یک کتاب نفیس جامع وبدور ازتحریف ودست نخورده درطول سالیان باقی مانده وفرهنگ وهنر وبینش وعلایق وتوان ایران باستان را با رنگها ونقشه ها وطرح های زیبا نشان میدهدواینجاست که ازطریق روانشناسی رنگها وبررسی طرح ونقشه آن بخوبی میتوان منطقه به منطقه ایران راشناخت وازافکار وعقاید هنرمندان وسلاطین ومردم ایران زمین آگاه شد.

 این آثار گرانبها آنقدر درانتقال فرهنگ وهنر یک ملت موثر است که بهتر ازهرآثارونوشته ایی توجه دانشمندان وملت ها رابخود جلب مینماید.

 فرش دستباف ایرانی وجواهرات ملی آمیزه ایی ازفرهنگ اصیل ایرانی است که ازطریق نقش ونقار آنها میتوان به سلایق وغم وشادی واحساس دورانی که بوجود آمد ه اند را با شفافیت بیان نماید وبا بررسی تحلیلی آنها می توان به قدرت وتوانمندی هنرمندان واساتید آن دوران پی برد.

  ازآنجاییکه کشور مان ازلحاظ جغرافیایی برروی کمربند کانی های جهان قرارداشته وازذخایر عظیم فلزات وکانی های گرانبها برخوردار است ودرصنعت فرش نیزازشهرت جهانی برخوردارمیباشد.

  ازنظرآداب ورسوم وفرهنگ ملی نیز مردم ایران نیزعلائق خاصی به این محصولات با ارزش قائل میباشند وسلاطین گذشته نیزهنرمندان ایرانی راترغیب به فعالیت دراین زمینه ها میکردند واین امرباعث گردیده تا اثرات کرانبهای ایران چه درطلا وجواهرات وقالی های گرانبها زینت بخش موزه های مشهورملی و دنیا وکلکسیونرهای معروف دنیا گرددکه از آن جمله میتوان به دیهیم کیانی ،کره گوهر نشان ،...وفرش های نفیس شگارگاه وترنج وموج دریا...درموزه های ویکتوریا وآلبرت لندن وموزه وین وموزه میلان ،موزه بوستون آمریکا وموزه پاریس بعنوان کنجینه ایی نفیس نگهداری میشوند.

 کشور ما درعرصه حاضر بعنوان کشور درحال توسعه بشمارمیرود وسالهای مدیدی است که درجهت دستیابی به توسعه اقتصادی برنامه ها وهزینه های سرمایه ایی کلانی رامتحمل گردیده وصنایع مادر وتبدیلی بسیاری راآزموده است ولی بازمیبینیم که هیچیک ازصنایع فوق ازقبیل صنایع خودرو... نتوانسته اند به یک صنعت جهانی برای برون رفت ازاقتصاد تک محصولی تبدیل گردند وحتی بیم آن راداریم که تداوم فعالیت این صنایع باتردید مواجهه گردیده وبازده اقتصادی آنها نیزمنفی گردد.

 کشورمادرصنعت طلا وجواهرات وسنگهای قیمتی وفرش دستباف دارای شهرت جهانی ومزیت رقابتی بالا بوده بطوریکه درتولید وعرضه آن به بازارهای جهانی به جرات میتوان گفت بی رقیب یا کم رقیب است.

محصولات نهایی همچون طلا وجواهرات وفرش دستباف نه تنها باگذشت ایام دچار کاهش ارزش نمیشوند بلکه باگذشت ایام به یک کالای نفیس وگرانبها وگنجینه ملی تبدیل میگردند.بنابراین ازنظراقتصادی برای کشور مایکی از بهترین صنایعی که هم ازنظر ارزش افزوده وهم ازنظر اشتغال زایی وهم اینکه بتوانیم محصولاتی جهت عرضه دربازارهای بین المللی عرضه نماییم تابتوان بعنوان یک محصول باارزش وبا مزیت رقابتی درجهت خروج ازاقتصاد تک محصولی مطرح باشد صنعت طلا وجواهر وفرش دسباف می باشد که متاسفانه دولتمردان کشورمان به این امرآنطورکه باید بی توجه بوده ومورد بی مهری قرارگرفته است ،منابع مالی کشورمان رادرصنایعی هزینه نموده اند که از نظر تکنولوژی وابسته بوده ومحصولات تولیدی آن نیز نتوانسته با رقبای خارجی خود چه ازنظر قیمتی وچه ازنظرکیفیتی به رقابت بپردازدواین امرمنجرمیگردد تاباگذشت ایام تکنولوژی تولید آنها نیزکهنه شده ومجددا" به سرمایه گذاری های هنگفتی جهت تجدیدساختار وتداوم فعالیت نیازداشته باشند.

 کشورما در صنعت طلا وجواهر وفرش دستباف  دارای تکنولوژی بومی و برتر بوده وحتی دراین راستا خودبعنوان صادرکننده تکنولوژی این صنایع نیزبشمارمیرودوازنظر اشتغال زایی نیزدارای جایگاه بالا میباشد ودرهمه مناطق کشورشهروروستا قابل توسعه است،امیداست فعالان اقتصادی کشورازتجارب گذشته عبرت بگیرند وبجای درگیرنمودن منابع وبودجه های ملی درصنایعی که  بجای استقلال اقتصادی ،وابستگی اقتصادی را به ارمغان میاورند توجه خود را به صنعت طلا وجواهر وفرش دستباف معطوف دارند که هم سرمایه بری کمتری دارد هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.

/ 0 نظر / 5 بازدید