اعتراضات مردمی راچگونه باید پاسخ داد

 انسان موجودی است اجتماعی ونیازهای مختلفی دارد ازجمله نیازهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی و....و دولت به عنوان بزرگترین واحد اقتصادی وسیاسی که وظیفه جوابگویی وتامین نیازهای  خانواده ها را که به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی جامعه به شمار میروند رابعهده دارد.

 متاسفانه دربسیاری از کشورها دولت نقش مدیریتی ودرواقع همانند پدریک خانواده را عهده دار نبوده واین امرمنجر به بروز اختلافات واعتراضات جدی از طرف مردم میشود.

 دولت باید بداند که درنقش پدرباید از هرگونه تبعیض وتنبیه ودیکتاتوری خودداری نماید همانگونه که برای یک پدرخانواده چنین عملی بسیارناپسند وسخیف است.

 دولتها باید بدانند درصورت استفاده اززور و روشهای اقتدارگرایانه همراهی اعضای خانواده را ازبین خواهد برد واگر با ایجاد تفرقه بین اعضای خانواده مدتی موفق به اجرای برنامه های غلط خود باشند ولی بایدبداند که بالاخره باگذشت زمان وکهولت سنی اعتراضات واختلافات بیشترشده ودرنهایت سقوط امپراطوریها وحکومتها را منجر میشوند.

 دولت ها باید بدانند که همه بی برنامگی ها وعدم مدیریت صحیح آنها ویا انتصابهای نابجا که منجرمیشود تا فرزند ناخلف ونالایقی برفرزند لایقی که اقتدار خانواده به وجود وفکر او نیازمند است نتیجه ایی جز سقوط زودرس وبا وضعیتی اسفبار را بدنبال نخواهد داشت.

 باید دولتهایی همانند مصر به این موضوع مهم توجه داشته وبجای سرکوب ومقابله با حق آزادی مردم که حق اولیه آنهاست به ندای آزادیخواهی واعتراض آنها گوش دهد وبداند هرعلتی معلولی دارد وهر قدرتی افولی که درصورت عدم جوابگویی صحیح عواقب نکبت باری را بدنبال خواهد داشت وبدانند که هر ایراد واعتراضی اگر مطرح هست ازآنهاست نه مردم.

 چون آیینه بنمود چهره تو راست          خودشکن چون آیینه شکستن خطاست

 دولت مصرباید بداند که از فرعون بالاتر نیست وحکومت همیشه ماندنی نیست اگرماندنی بود به آنها نمیرسید بنابراین آگاهترین دولتها وحکومتها ،خضوع ترین ومطیع ترین آنها درقبال خواسته های مردم است وبخوبی میدانند که بدون وجود وتایید ورای مردم  آنها وجودخارجی ندارند وهیچ هستند. 

 باید بدانند که معترض ترین مردم درواقع متوجه ترین وعلاقمندترین انها به وضعیت اطراف پیرامون خود است وبجای سرکوب کردن آنها باید به آنها احترام گذاشته وحقوق آنها را تامین نماید.

/ 0 نظر / 8 بازدید