وحدت

وحدت یعنی اتحاد یعنی یکی شدن وپرهیزازاختلاف وواحترام به همدیگر شاید تنها راه شکوفایی ورشد یک تیم یا گروه وحزب وکشورودست یابی به توان وقدرتی بی پایان وشکست ناپذیرباشد.

آری اگرانگشتان یک دست نیزنتوانند اتحادی ایجاد نمایند هرگزمشت نخواهند شد .

 کشورترکیبی ازملتها وملیتهای مختلف باافکاروعقاید واحزاب گوناگون ایجادوحدت درآن یعنی پرهیز از گروه گرایی ودیکتاتوری ویکجانبه گرایی واحترام به نقطه نظرات گوناگون وهمفکری وتقسیم قدرت دربین همه نه اتکاء به قدرت ومبارزه برای قدرت.

 اگربدنبال وحدت باشیم باید به همه افکاروعقاید احترام بگذاریم وبه آنها فرصت وامکان بروزبدهیم نه اینکه ازآنها بخواهیم برای وحدت سکوت پیشه کنند.

 وحدت این نیست که اعتراضی نباشد ویا انتقاد را بی جواب گذاشتن وباهروسیله ایی همه را به یکی شدن وهمصدایی وادارکردن.

وحدت یعنی قدرت وزوررا کنارگذاشتن ودوستی وصداقت وهمدلی واحترام را اصل قرار دادن ،دروغ وریا تنها عامل تضعیف وحدت وصداقت وتفویض قدرت واحترام تنها عامل تقویت آن است.

 وحدت تعریف علمی دارد وعمل ودست یابی به آن نیز به آسانی ممکن ،وشروع آن ازجانب حاکمان قدرت است ودوام آن به لطف احترام وگذشت .

 اگرحاکمان امر وصاحبان قدرت وحدت رادرسکوت وپذیرش دیگران بدانند نه تنها وحدتی ایجاد نخواهد شد بلکه اقتدارگرایی واستبداد رشدمیابد واعتراض ومخالفت راه نجات خواهدبود.

 ایکاش بجای شعار وبجای وسیله قراردادن کلمه وحدت درجهت تثبیت قدرت ،اعمال ورفتارمان را به صدق وصفا آراسته وبه یک ملت متحد ومقتدرتبدیل شویم که درآن دوست رااحساس تنهایی نباشد ودرمقابلش دشمن را نیرنگ وجسارت

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
آشیانه پرستو

این روزها وحدت فقط شعاره! پاراگراف آخرتون قابل تامله! موفق باشید.