موفقیت وعدم موفقیت کدامین برای ما؟

موفقیت چیست و چرا همه به آن دست نمیابند و ما در تصمیم گیریها و اقدامهایمان چگونه باید عمل کنیم تا با کمترین خطا موفق شویم واهدافمان را چگونه باید تعریف کنیم تا به آن دست یابیم و آیا شانس نیز در این مقوله وجود دارد یا نه وبسیاری از سوالاتی که همه دارند وبدنبال جواب آن هستند من سعی میکنم به تجربه و علم توضیح مختصری در اینباره بدهم.

موفقیت در یک جمله یعنی دست یابی به اهداف و خواسته ها ویا حتی بیشتر از آن.

بنابراین عدم موفقیت یعنی شکست در فعالیتها وعدم دستیابی به اهداف و خواسته ها.

اما آنچه مهم است این است که اهداف را چگونه تعریف کنیم واز چه مسیری بخواهیم به آن برسیم ودر اینجا مهمترین عامل این است که اهداف را بخوبی تعریف کنیم که با شرایط حاضر و ابزارها وامکانات وتوان ما قابل انجام باشد برای مثال فردی اهداف خود را که در کویر زندگی میکندچنین تعریف کرده باشد که کنار دریا باشم یک تن ماهی صید کنم وبفروشم وپول دار بشم که به چنین اهدافی که درآن چندین آیتم مجهول وجود دارد وهمانند یک مساله ریاضی چند مجهولی میماند نمیتوان اهداف گفت بلکه باید بگوییم این فرد دررویا است بنابراین من خواهشم این است که در گام نخست رویایی فکر نکنیم.

بسیاری از افراد فکر میکنند که افراد موفق نیز بدون اندیشه وفکر وبرنامه ریزی از یک مسیری شروع کرده وپله های ترقی را طی کرده اند وبنابراین آنها نیزهمیشه بدنبال چنین راه حل ها وروش هایی میگردند.

باید به این نکته مهم باید توجه کنیم که افراد موفق یک توان بالقوه و هوش ذاتی در شناخت موقعیت و فرصت ها واستفاده بجا ومناسب از آنها داشته اند وتوانمندی خود را بخوبی شناخته و با ریسک های حساب شده ژله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده اند.

بسیاری از افراد موفق جزییات زندگی خود را که درآن مشقات واسترس ها وفشارهای روحی ومخاطرات واتفاقات تلخی نیز نهفته است را بیان نمیکنند وچون مردم فقط ظاهر امر ونتیجه کار را میبینند فکر میکنند با شانس واقبال به این موفقیت دست یافته اند.

نتیجه ایی که ما از این توضیح مختصر میگیریم این است که باید واقع بین باشیم وخود را نیز باور داشته ورویایی فکر نکنیم با شناخت کامل از پتانسیل های موجود درخود فرصتها را بخوبی شناسایی کرده وفعایت خود را شروع کنیم وبا پشتکار وصبوری ادامه داده وتلاش کنیم یک حرکت روبه رشدی داشته باشیم ودر هر وضعیت وموقعیتی موفق ومصمم باشیم و بدانیم هر کاری وحرکتی ومسیری فراز ونشیب دارد.

/ 1 نظر / 46 بازدید
رضا

سلام به سايتم بيا و نظر بده اگه تونستي لينکم کن منم لينکت ميکنم