موثرترین راه رشد وتوسعه شرکتها

درایران وبسیاری از کشورهای توسعه نیافته ویادرحال توسعه هنوز مباحثی مانند ادغام ومشارکت و...آنگونه که باید جا نیافتاده است.

 درچنین کشورهایی کسانی که فعالیت اقتصادی میکنند (درقالب شرکتهای تولیدی یا تجاری) رشد وتوسعه را دراین میدانند که به تنهایی به ایجاد فعالیتهای تکمیلی اقدام نمایند وازپذیرش هرگونه مشارکت ویا ادغام هراس داشته وبه راحتی کسی را درفعالیتهایشان شریک نمیکنند مگراینکه ناچارشوند ویا فعالتشان طوری تضعیف شده باشد که بخواهند واگذارکنند وبه این خاطر است که اگر مجموعه ایی درصددواگذاری وجذب شریک باشد این ذهنیت ایجاد میگردد که به فرض یقین ورشکست شده ویا  دروضعیت بسیار بدی میباشد.

 همین عامل باعث شده فعالیتهایی نیز که رشد میکنند برای دستیابی به توسعه وموقعیت برتر درحال تنوع بخشیدن به فعالیت وسرمایه گذاریهای جدید درفعالیتهای جدید ومرتبط هستند درحالی که تیم هسته مرکزی همیشه ثابت بوده وطرز تفکرثابتی برهمه فعالیتها چه جدید وقدیم مدیریت میکند.

 درصورتی که درکشورهای پیشرفته شناسایی وجذب وادغام با فعالیتهای موفق دیگر دراوج پیشرفت میباشند واین استراتژی برای رویارویی با شرایط ومشگلات آتی ودستیابی به یک رشد وتوسعه وسیع ولحظه ایی بدون ایجاد اختلال درروند فعالیت شرکت وافزایش وتکمیل توسعه آن با جذب وادغام درفعایتهای موردنیاز وفعال میباشد.

ادغام اگربدرستی وبرنامه ریزی شده وهدفمند صورت گیرد رشد وتوسعه شرکت وفعلیت دریک زمان کوتاه وبا اطمینان کامل ایجاد مینماید وتوان فعالیت شرکت را چندین برابر نموده وچه از نظر افقی وعمودی وبدون نیاز به سرمایه گذاری هنگفت وصرف زمان زیاد را منجرمیشود.

 همانگونه که شرکت قدرتمندی همچون سونی دریک زمان که کسی باور نمیکرد با شرکت موفقی همچون اریکسون ادغام شده وشرکت سونی واریکسون را بوجود میاورد وازسقوط وشکست سونی درمقابل رقیب قدرتمندی همچون نوکیا جلوگیری مینماید.

 بنابراین باید صاحبان شرکتها وفعالان اقتصادی کشور مانیز بدانند که بجای ایجاد فعایتهای متعدد وسرمایگذاریهای ممتد واستفاده ازیک تیم مدیریتی ثابت که بجای دستیابی به رشد وتوسعه همه جانبه به مشگلات ودردسرهای خود میافزایند ودرآینده بجای تسریع موفقیتها وروند رشد شرکت با مجموعه عظیم بی بازده مواجهه خواهند شد وبرای رشد وتوسعه همه جانبه وموفق چاره ایی جزادغام با فعالیتهای موردنیاز موفق رانخواهند داشت وباید خودراآماده پذیرش دیگران بکنند تا بتوانند به فعالیتهای موفق بین المللی تبدیل شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید