راه صعود

باقامتی استوار

  باهیبتی بی نظیر

     افتاده چون خاک است ازهربدی پاک است

جامه سبزبرتن

     زره سخت برتن

          هرگزنداردهراس ازباد و سوزو باران

بادوستان به نرمی

   بادشمنان به سختی

      هرگز نمیدهد دست با هرکسی به رندی

یک کوله باری ازصدق

  یک کیسه خوابی ازمهر

     تنها توشه راه  برای فتح قله

آتش ببارد درروز

       راه صعود اینست

                که شب بیافتی براه       

گرشب براه بیافتی

    ظلمت ،خسته کندپارا 

      همت وایمان تو میشکند، هرچه کندسدراه

هرچندگام کوتاه است

     آدم مردد از فتح

            امابدان که آخر،فتحی بزرگ درراه است

آنجا که قله عشق

        آب حیات دارد

            آفتاب مینوازد هرکس رسدبه آنجا

ازدامن سرسبز

    گامها بسوی قله

       آنکس بماند درراه ،شودزراه خسته

اگررسی به قله

     دورشود خستگی

              راه نماید آسان اهریمنان هراسان

شورونشاط قله

        آب حیات وآفتاب

               هدیه به آن کسی است که فتح کندآن را

مردم دسته دسته

     ازهرنژادورسته

           باهم ندامیدهند هرگزنشیم خسته

زیباترازبارن

      همه جمعندیاران

          همت کنیم باهم مشکل شود آسان

 

 

       

 

/ 0 نظر / 14 بازدید