علم اقتصاد /دروغ وشعار

اصولا" یکی ابزارهای مهم دولتمردان وسیاست مداران برای تحقق رشد اقتصادی درجامعه وافزایش رفاه عمومی  استفاده بهینه ازاندیشمندان اقتصادی وتئوریهای اقتصادی آنان است ،روشی که کشورهای پیشرفته نیز همین راه را طی کردند وهمه آنها رشد وتوسعه خود را مدیون اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت (که از او بعنوان پدراقتصاد یاد میشود)،کینز (که بیشترکشورهای سرمایه داری ازنظریات او پیروی کردند)، مارکس(که نظریه پرداز سوسیالیستی است وکشورهای کمونیستی خودرا مدیون نظریه های اقتصادی او میدانند وریکاردو.....

تکیه برعلم اقتصاد واندیشمندان اقتصادی منجرمیشود تا منابع محدود کشور بخوبی ارزیابی وبرطبق نیازها ودرخواستهای نامحدود جامعه الویت بندی وبهترین راهکارهای علمی درجهت تامین نیازها وتولید وعرضه کالاها وخدمات وسیاستهای پولی ارائه تا مردم بتوانند از حداکثررضایتمندی ووابستگی ورفاه عمومی برخوردار گردند .

درصورت استفاده مفید وموثر از علم اقتصاد دیگرلزومی به شعار ودروغ نبوده ومیتوان روند رشد وتوسعه کشور را بخوبی ترسیم وعرضه وتقاضا را بخوبی مدیریت کرد.

منابع ملی دربهترین مسیر مصرف(جاری وعمرانی)شده وصنایع ملی برطبق نیازجامعه ودرجهت رشد وتوسعه وعرضه وتقاضای واقعی جامعه برای دستیابی به رفاه عمومی هدایت میشوند.

اگر دولتی به شیوه های علمی اقتصادی توجه ننماید واز کارشناسان ونظریه پردازان بنام اقتصادی بهره نگیرد ویا خود وصاحبنظرانش به مشکلات واختلالات وهمچنین عوارض اقتصادی موجود درجامعه که مورد نقد کارشناسان قرارمیگیرد بصورت تحلیلی پاسخ ندهند چنین جامعه ایی جزفقر وبدبختی برای مردم چیزی به ارمغان نخواهد داشت وهمه منابع موجود را ضایع وفقرا روزبروز ضعیف تر وسرمایداران سرمایه دارتر خواهد شد.

درکشورهای جهان سوم برخی دولتمردان بجای اتکاء به علم وعمل برای دستیابی به رضایتمندی عمومی به دروغ وشعار متوسل میشوند وناچارا" درهمه آمارها نیز دست برده وچشم خودرا به تورم ورکود وعقب ماندگی وفقر وبدبختی میبندد واحساس میکنند جزچند نفر کارشناس کسی اطلاع دقیقی از آنها ندارد درصورتی فقر وبیچارگی کاملا" ملموس است وروزانه مردم با آن دست به گریبان ،درچنین جوامعی بهداشت وآموزش هرروز کم رنگ تر وپرهزینه تر میگردد و رایگان بودن آن جزشعار وجودخارجی نخواهدداشت ،هزینه های ضروری جامعه همچون خوراک وپوشاک وایاب وذاب درحداقل ها خود برای بسیاری مشکل سازاست(خط فقر هرروز بالاتر وبالاتر میرود)،درچنین جامعه ایی ارزش پولی کشورروزبروزنسبت به ارزهای خارجی کاهش یافته وکشوربرای تامین منابع پولی خود اقدام به چاپ پول وبرای جبران ارزش پول اقدام با کاهش صفر وتغییر عنوان پولی مینماید،وراهکارهای مختلفی که مرهم بی تاثیری است به روند انحطاط درصورتی که عامل اصلی همان متوصل شدن به شعار بجای بهره گیری از دانش علم اقتصاد وبهره گیری از اندیشمندان است .

شاید دربسیاری از کشورهای جهان سوم دانش لازم واندیشمندان اقتصادی نباشد که درچنین شرایطی حتی بهره گیری از اندشمندان خارجی بهتر از مدیریت بی تدبیرباشد وتاسف بارتر این خواهد بود که کشوری پراز اندیشمند ودانش باشد ودولتمردان به سلیقه وشعار توسل جویند.

درعلم اقتصاد رشد وتوسعه اقتصادی بطور کامل توسط دانشمندان بحث وبررسی شده(رشد و توسعه اقتصادی Growth Development    ) ومسائل مختلف اقتصادی ازقبیل تولید ناخالص ملی ((GNPوتولید ناخالص داخلی (GDP) و...

برای آشنایی بیشتر درزمینه مسائل عمومی علم اقتصادواهمیت آن بطور خلاصه به بیان برخی از تعاریف وموضوعات ومباحث میپردازم:

 

علم اقتصاد،علم تخصیص بهینه منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود . درواقع دراین تعریف سه اصل مهم وجوددارد:الف)اصل تخصیص منابع(  Resource Allocation principle ):دراین اصل درواقع برای رسیدن به هرهدفی (مصرف بهینه منابع)راه حلهای مختلفی وجودداردوبااستفاده از تئوریهای اقتصادی بهترین راه انتخاب میشود. ب) اصل محدودیت  یاکمیابی(scurcity principle):دراین اصل اشاره به این میشود که منابع برای تامین نیازها وخواسته ها محدوداست که این اصل درواقع یکی از عوامل اصلی قیمت گذاری محصول میباشد.ج) اصل اهداف(taryets principle    ): این اصل درواقع بصورت پولی تخصیص بهینه منابع محدود برای تامین نیازهای اصلی الویت بندی وارزش گذاری میشود.

دراقتصاد مباحث مختلفی مورد تجزیه وتحلیل قرارمیگیرد که برخی از موضوعات اساسی آن برای آشنایی بیشتر به شرح زیر است:

تقاضا ( Demand  ):

مقدار خواسته ونیازی است که برای یک کالا در یک مقطع زمانی ومکانی مطرح میباشد.

عرضه ( Supply):

مقدارعرضه محصول دریک مقطع زمانی ومکانی را عرضه میگویند که مقدارآن بستگی زیادی به قیمت کالا ، تکنولوژی تولید و قیمت عوامل تولید .

 

درمباحث عرضه وتقاضا مباحث مختلفی همچون کشش قیمتی ،کشش درآمدی ،نقطه تعادل ....مطرح میباشد که درتئوریهای اقتصادی بصورت دقیق وعلمی مورد بحث قرارگرفته است.

درکشش قیمتی تاثیر افزایش یا کاهش قیمت کالا برمیزان عرضه وتقاضا مورد بررسی قرارمیگیرد.

درکشش درآمدی تقاضا درصد تغییرات تقاضای مصرف کننده را به ازاء درصد تغییرات درآمد نشان می دهد

اگر کشش درآمدی کمتر از صفر باشد مشخصه این است که کالا کالای پست ( کالایی که با افزایش درآمد مصرف کننده ، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد و بالعکس )

کشش درآمدی بین 1 و صفر مشخصه این است که کالا کالای ضروری میباشد(کالایی که درصد تغییرات تقاضا برای آن کالا کمتر از درصد تغییرات درآمد است و جهت تغییرات مثبت است ( درآمد افزایش یابد ، تقاضا هم افزایش یابد اما نه به اندازه ی تغییرات درآمد)

کشش درآمدی بزرگتر از یک باشد به آن کالا کالای لوکس گفته میشود. (بدلیل اینکه درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد )

برای افرادی که کم درآمدند اکثر کالا ها لوکس اند اما در سطوح بالا تر درآمدی اکثر کالا ها پست محسوب

کشش متقاطع تقاضا که برای شناسایی کالاهای مکمل ، جانشین ووابسته استفاده میشود.

 

بازار ( Market ):

محل تلاقی  عرضه و تقاضا را بازار می نامند . قیمت یک کالا و مقدار تعادلی آن در بازار(زمان ومکان شخص) تعیین می شود .

 

هزینه های تولید :

 

1-      هزینه های ثابت Fixed Cost(هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که ربطی به میزان تولید ندارند)

2-      هزینه های متغیر Variable Cost(هزینه هایی که متناسب با افزایش یا کاهش تولید افزایش ویا کاهش میابند)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید