حمل ونقل وتوسعه

برای دست یابی به توسعه اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی برون رفت از اقتصاد تک محصولی وایجاد صنایع مادر میباشد .

 البته انتخاب نوع صنعت مادر بسیار با اهمیت میباشد وبایستی با ساختار اجتماعی وفرهنگی وعلی الخصوص پتانسیل لازم ومزیت رقابتی درکشورسنخیت داشته باشد چرا که منابع میلیاردی باید اختصاص یابد وبیکباره نمیتوان درچندین صنعت مادر درسطح ملی منابع اختصاص داد.

 رفتن به صنایع مادری همچون ذوب آهن وغیره میطلبد تا منابع معدنی لازم درکشور موجود باشد واین صنایع یکی از بهترین انتخابها درکشور مابوده ودارای توجیه اقتصادی.

  پیشرفت وتوسعه صنایع میطلبد تا نیروهای تخصصی لازم درکشور تربیت شود که خوشبختانه درکشورما حتی بیش ازنیاز داخلی نیروی متخصص تربیت شده است.

 سیستم حمل ونقل درواقع شریان حیاتی توسعه صنایع واقتصادی میباشد ویکی ازمهمترین مواردی است که درچشم اندازهای توسعه درراس برنامه ریزی ها بایدقرارگیرد که متاسفانه میبینیم که توسعه راهها نه تنها به اندازه کافی درالویت قرارنگرفته بلکه حتی برنامه ریزی های ۴٠سال قبل نیزتعدیل گردیده است.

 من دردوران کودکی به خاطر دارم که میگفتند از کوچه ما دربرنامه توسعه شهری یک خیابان میگذرد وتا آن طرف شهر درموازات خیابان مرکزی میرود وما بسیار متعجب بودیم که بااینکه خیابانهای دیگر هنوز  خالی ازتردداست  این خیابان بزرگ نیز به چه منظور میباشد! البته بعدها دست اندرکان شهر متاسفانه آن راه راکه تازه قسمتی از برنامه مدون شهر بود عملیاتی نکردند وبعد از گذشت سالها الان که شهرکوچک ما همانند تهران با مشکل ترافیک مواجه شده به اهمیت آن پی میبرم.

 این مثال یک مثال ساده ایی از عدم تدوین واجرای بموقع راهها که شالوده حمل ونقل میباشد است.

 صنعت خودرو سازی که درواقع میتواند درتولید خودروهای حمل ونقل بدون وابستگی به خارج کمک شایانی نماید بعنوان یکی ازصنایع مادردرالویت قرار گرفت ولی متاسفانه بعدها از سیاست اصلی خود خارج شده واکثریت ظرفیت وپتانسیل خودرا معطوف تولید خودروهای سواری که درواقع مصرفی به شمار میرود شد وبجای کمک به برنامه توسعه خود به یکی ازپرمصرف ترین بودجه های ملی ومنابع خانوارها گردید وبدلیل عدم توسعه راهها متناسب با تولید خودرو ظرفیت محدود راههای موجود رانیز پرازخودروهای مصرفی شخصی کردیم حال شما براحتی میتوانید با ضرب درتعدادخودروهای موجود درکشور ومیزان قطعات مصرفی سالیانه آنها ومصرف سوخت وسرویس وتعمیرات وتعمیرونگهداری جاده ها ولوازم اسپرت...ببینید چه منابع سرمایه نجومی کشور ازدورسرمایه گذاری زیربنایی وکمک به توسعه اقتصادی خارج گردیده  است واین روند همچنان ادامه دارد.

  سرمایه گذاری زیربنایی درحمل ونقل شامل توسعه راهها ،ریلها ،هوایی،دریایی میباشدکه درراستای آن خوروهای سنگین،قطار،هواپیما،کشتی بایستی درالویت تولید وتامین باشد که متاسفانه آنطورکه باید این امر که خود میتواند درخدمت توسعه صنعتی داخل باشدبلکه میتواند با ارائه خدمات بین المللی درآمد زیادی رانیزعاید کشور نماید موردتوجه ودرالویت برنامه ها قرارنگرفته است.

 به امید توسعه زیربنایی حمل ونقل کشور

/ 0 نظر / 12 بازدید