مدیریت بازاریابی

دردنیای کنونی ودرتجارت نوین مدیریت فروش جایگاه خودرابه مدیریت بازاریابی داده ولی متاسفانه درکشورما بدلیل عدم ارتباط مناسب علم وعمل هنوز این مفهوم برای بسیاری ازتاجران وشرکتها ناشناخته است .

 همین امرباعث گردیده تا بسیاری ازشرکتها وتجار ازعملکرد فروش خود رضایت نداشته وبا تغییر مداوم مدیران وکارشناسان فروش مواجهه هستند ولی این تغییرات نیز آنها را به انتظارات واهدافشان نرسانده است.

 مدیران وکارشناسان ما به روشها وشیوه های سنتی وتجربی پایبند بوده ودرواقع مدیر فروش هستند نه بازاریابی واین امرمنجر میگردد تا درصورت بروز مسائل اقتصادی ازقبیل رکود وتورم وتوررکود ویا تغییرات درمیل نهایی وسلیقه مصرف کنندگان یقیننا" بامشکلات فروش مواجه گردند ونمیتوانندرضایت صاحبان وکارفرمایان را جلب نمایند وشرکتها وتاجران احساس میکنند بدلیل عدم نوآوری وبرنامه ریزی ومدیریت صحیح فروش با مشکلات جدی مواجه میشوند وبالجبار دست به تغییرات مداوم درشیوه ها ومدیران وکارشناسان فروش می زنند.

 مدیریت بازاریابی چیست ؟

 مدیریت بازاریابی به همه فعالیتها ورویدادهای مرحله قبل وفروش وبعدازآن توجه دارد یک شرکت ممکن است درمسیر فعالیت خودبارکودبازاریابازارآشفته ویا باتقاضای زیادمواجه باشد ودراینجاست که مدیریت بازاریابی شرکت باتعیین مقداروماهیت تقاضا ویابرنامه ریزی درچارچوب اهداف شرکت بهترین راهکارراارایه مینماید ،مدیریت بازاریابی همواره دست به فعالیتهای تحقیقات بازاریابی وتولیدکالا برطبق نیازمشتری ،توزیع کالا ،قیمت گذاری وتبلیغات پیشبردی وغیره میزند.

 هرشرکت ویاسازمانی ویابهتربگوییم مدیران فروش باید به پنچ مفهوم ،که بعنوان مفاهیم بازاریابی یادمیشودتوجه نمایند ودرواقع دستیابی به این مفاهیم آنهارابه مدیران بازاریابی تبدیل مینماید.

١-مفهوم تولید : درواقع باید توجه نماییم درصورتی محصولات شرکت مابفروش خواهد رفت که کالاهای ما تولید وعرضه شده باشد وازقیمت مناسبی برخوردار باشد ماباید توجه داشته باشیم هرچقدربتوانیم تولیدمان راافزایش بدهیم هم قیمت تمام شده هرواحد محصولمان کاهش میابد وهم محصول درسطح وسیعتری عرضه وسهم بازار بیشتری رامیتوانیم به خود اختصاص بدهیم درواقع محصولمان دردسترس خواهد بود .این مفهوم قدیمی ترین مفهوم بازاریابی بشمارمیرود.

٢-مفهوم کالا : درواقع باید به این اصل توجه کنیم که مشتریان همیشه خواهان کالایی هستندکه ازبالاترین کیفیت وکارایی برخوردارباشند،مشتریان درکنارقیمت مناسب وتوزیع بهینه  به کیفیت کالاوبسته بندی مناسب آن توجه مینمایند.

٣-مفهوم فروش : درواقع کالای تولیدی وعرضه شده مارانخواهندخرید مگربااستفاده ازشیوه های بازاریابی وتبلیغات پیشبردی ، مشتریان دراینصورت نسبت به خرید محصولات ماتحریک شوند،شرکتهانباید احساس نمایندکه کالای تولیدی آنهاعلی رغم داشتن مزیتهای نسبی به خودی خودبفروش خواهدرسید.

۴-مفهوم بازاریابی : درواقع شرکت باید باانجام تحقیقات بازاریابی ابتدانیازهای واقعی بازاررا شناسایی وسپس دست به تامین رضایت مشتری درلفاف پاسخ صحیح به نیازهایشان اقدام نماید.دراینجا ست که تفاوت عمده مفهوم فروش وبازاریابی مشخص میشودیعنی درمفهوم فروش نگاه ازداخل به خارج است(کارخانه وکالاهای موجودشرکت-تبلیغات وفروش-سود)ولی درمفهوم بازاریابی نگاه ازخارج به داخل است(بازارونیازمشتری-بازاریابی مرکب -سودتوام با رضایت مشتری).

۵-مفهوم بازاریابی اجتماعی : یعنی درواقع باید رضایت مشتری وهم رفاه اجتماعی درنظر گرفته شود این بحث جزو جدیدترین مفاهیم بازاریابی است وبه این پرداخته میشود آیادرعصری که مشکلات زیست محیطی ،کمبودمنابع ،خدمات اجتماعی ...مطرح است آیا فروش صرف صحیح است ؟بنابراین اگرشرکتی این مفهوم رانادیده بگیرد درواقع اهداف کوتاه مدت نیازمشتری رادرنظر گرفته وبه رفاه اجتماعی وبلندمدت اوتوجهی ننموده است.

امروزه درکشورهای توسعه یافته شرکتها وسازمانها به اهمیت مقوله بازاریابی پی برده اند وحتی موسسات غیرانتفاعی نظیرموسسات آموزشی وبیمارستانها ...نیزبه این امرپی برده اند که امروزه بدلیل تغییرات دایمی نیازوسلیقه مصرف کنندگان ومحدودیت منابع مالی وتولیدی چاره ایی برای ادامه فعالیت جزبازاریابی موثرندارند. 

/ 0 نظر / 12 بازدید