فرار

تاکی

 چطور

  وچگونه میتوان فرارکرد

   ازحقیقتی سبز

صداقت

 اندیشه

    وعمل دشمن مانیست

جهل

   تکبر

       راباید ازدیده گان شست

کلبه زیبا

 باغچه ایی ازگل

                    باید ساخت

دست دردست هم

 باپروانه های رنگارنگ

                پروازباید کرد

همچون رود

    روان باید بود

همچون نور

  روشنی بخشید

همچون کوه

 ایستادگی کرد

آفتاب

  درپشت ابرنمیماند

برفهای سرد

  آب خواهدشد

 وگلها وسبزه ها نمایان

بلبلان

 ترانه میسرایند

  وگلها رقص کنان

   تورا ومرا

   بدوستی وپایداری

             فرا میخوانند

/ 0 نظر / 14 بازدید