اهدافتان نزدیک است مایوس نشوید

 شاید شما دررا هدفی چه اقتصادی ویا سیاسی ویا اجتماعی ... سالها از عمرتان را گذاشته وتلاشهای بسیاری را کرده اید واکنون که به نتیجه کارمیاندیشید احساس میکنید هنوز اهداف دست نیافتنی وتلاشتان بی ثمر بوده ودراینجا با برخی از افراد دیگر که مقایسه میکنید بیشتر ناامید شده وافسوس میخورید وبدتر آنکه نصیحت های خانواده ودوستان ...بیشتر شما را مایوس تر وناامیدتر واز فعالیتها وتلاش های کرده پشیمانتر میشوید.

 ولی باید به شما دراین مقطع نویدی بزرگ بدهم وآن اینست که هرچقدردرمسیر تلاش وکوشش واهدافتان گام بردارید ومشگلات وگرفتاریها وسختیهایش بیشتر نمایان شود بدانید به اهدافتان نزدیکتر شده وبجای ناامیدی ونگرانی امیدوارباشید ومصمم که چون اهداف بلند ووالا همچون کوهی سرافراز است ودستیابی به آن خستگی ومشکلات وموانع وصخره های بسیار دارد که چون به آن موانع وصخره ها رسیدی بدان به اهداف نهایی نزدیکتر میشوید.

 بجای دلسردی ویاس وناامیدی درمسیر فعالیت خاطره ها وزحمات ودشواریهایی که نام آوران وتاجران ومبارزان سیاسی ومدیران بزرگ کشیده اند را بخوانید وبدانید که این مشکلات پیش روی شما امری است عادی وقابل عبور.

 تاجران بزرگی که بارها ورشکست شده وبه فلاکت افتادند وآخر سر دوباره به تلاش خودادامه داده وبه ثروت نامحدود رسیده اند که با هیچ رکودی وتورمی لرزه ایی برآنها نمیاید که چون سختیها را به خود دیده اند،مبارزان بزرگی همچون نلسون ماندلا  که سالها عمرخود را درزندان طی کرده وآخر سر جایگاه خودرایافته اند،مبارزان بزرگی که درجنگ ها ونبردها از یک قدمی مرگ رد شده وپیروز وسربلند شده اندومدیران بزرگی که واحدهای تحت امرشان رابا هزاران فراز ونشیب به بزرگترین واحدهای موفق تولیدی تبدیل کرده اند.

 اگر باخود میگویید آیا میتوانیم مانیز یکی از آنها باشیم باید بگویم آری وتنها کلید آن اینست که درراه اهداف خود یاس وناامیدی را از خود دور نموده وبا استواری وصلابت به راهتان ادامه دهید ومصمم باشید که موفق به صعود شده وبه اوج اهداف خود خواهید رسید واز هیچ مانع ومشکلی نهراسید وهر اتفاق وگرفتاری وسختی را پله ایی از پله های موفقیت بدانید.

نومید مشو زچاره جستن                       گز دانه شگفت نیست رستن

درنومیدی بسی امید است                    پایان شب سیه سپید است

/ 0 نظر / 8 بازدید