تولید وخدمات و توسعه ناهماهنگ

یکی از بهترین وضعیت در هرکشوری برای اینکه بتوانند به رشد و توسعه همه جانبه دست پیدا کنند هماهنگی و مدیریت تولید وخدمات و.... با همدیگر میباشد تا ضمن برخورداری از رشد شاخص های تولید ملی رشد رفاه عمومی وخدماتی و ... نیز توام با آن بوجود آید.

برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم تولید خودرو را مثال میاورم.

افزایش تولید خودرو درهرکشوری بدلیل اینکه یکی از اهداف اصلی آن جوابگویی به نیاز داخلی میباشد میتواند بعنوان وسیله ایی که درخدمت رفاه مردم وخانوارها باشد بسیار مهم ومفید باشد ولی متاسفانه بدلیل عدم هماهنگی بین تولید وخدمات وعدم توسعه راهها منجر میشود همین افزایش تولید بی رویه منجر به افزایش بار ترافیکی جاده ها شده ومردم بجای افزایش رفاه با وسیله ایی که مشکلات ودردسرهای اجتماعی آنان را افزایش میدهد روبرو شوند.

یکی از عارضه ها وضعف مدیریتی در کشورهای جهان سوم اینست که متاسفانه الگو برداری اشتباه میکنند ویا اگر سیستم وموردی تایید وتصویب شد بدون توجه به زیرساختها و عوارض ومسائل دیگر با شدت و سرعت تمام توان وتوجه خودرا به توسعه آن بکارمیگیرند ونقطه نظرهای انتقادی را نه تنها نمی پذیرندبلکه مقابله نیز میکنند.

تصویب طرح ها وتمرکز برروی آنها بدون مطالعات جامع ودرنظر گرفتن جوانب وتوسعه همه جانبه منجر میشود تا یک طرح پیشرفت وتوسعه بی رویه ایی بنماید وبدلیل عدم داشتن زیرساخت ها وتوسعه همه جانبه ویا بدلیل بروز خسارتها وایرادات مختلف بعد از چند دهه بیکباره به این نتیجه میرسند که این تصمیم وعمل اشتباه بوده ودوباره مسیر دیگر وبرنامه دیگر با همان رویه اتخاذ ویک جانبه دنبال میشود واین روش اتخاذ تصمیم نه تنها نتیجه ایی نمیدهد بلکه منجر به حیف ومیل سرمایه ها وبودجه های ملی میشود.

یکی از اصولی ترین وبهترین رویه مطالعه وشناخت صحیح زیرساختها وانتخاب تولیدات متناسب با توانمندی وپتانسیل های موجود و توسعه خدمات متناسب با آن که بتواند مسیر توسعه با کمترین اختلال روبرو ودرآینده نیز کمترین خسارت را بدنبال داشته باشد .

برای مثال اگر تولید خودرو بعنوان یکی از تولیدات وصنایع مادر که میتواند در پیشبرد توسعه ملی واشتغال زایی موثر واقع شود انتخاب شده میبایستی وضعیت راهها وجاده ها نیز متناسب با آن توسعه داده میشد واز طرفی بجای  اینکه وارد بازار خودرو مصرفی بشویم میتوانستیم بیشتر وارد خودروهای تخصصی از قبیل کشاورزی وباری وعمومی شده که خود درافزایش تولیدات دیگر موثر واقع میشد بشویم که هم رقیب کم بود وهم خود نقش موثری درافزایش تولید ملی داشت وخودرو مصرفی بیشتر از طریق واردات تامین میشد که با افزایش یا کاهش تعرفه ومالیات میتوانستیم آنرا افزایش ویا کاهش بدهیم.

 

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید