گهی زین به پشت و گهی پشت به زین

راستی برای انسان هیچ ثروتی بالاتر وباارزش تر از علم وآگاهی وصداقت درگفتاروکردارنیست .

 بنابراین باید بدانیم وبه این توجه کنیم که عمرانسان فانی است وهمه پستها ومقامها ومسئولیتها نیز دراین گذرگاه زندگی همچون یک لباس وپوششی میماند که بسته به زمان ومکان بدستتان میرسد وآن را به تن میکنید وباید روزی نیز تعویض یا کنار بگذارید .

 افسوس که بعضی افراد ارزش انسانی وجایگاه والای انسان بودن را آن گونه که باید نمیدانند یا گمراه شده وهمین که به پست وجایگاهی دست میابند همه انسانیت واخلاقیات را بکناری گذاشته وبرای حفظ جایگاه وسمت خود وتقویت آن به هر کاری از دروغ وتزویرگرفته حتی خشونت و....متوسل میشوند غافل از اینکه این جایگاه ومقام عمرکوتاه تری دارد واگر بیش از معمول وبه زور وتزویر بخواهی حفظ کنی همانند لباسی میماند که چون تعویض نکنی وپاک نگهداری میکندد ومیپوسد وبیش از پیش موجب آبرو ریزی ومشکلات میشود.

 نمیدانم چرا خیلی ها از گذشتگان عبرت نمیگیرند وبجای استفاده از مقام وموقعیت درنفوذ دراذهان وخدمت به دیگران وبجای گذاشتن نام نیک از خود آن را ابزاری برای نابودی خود میکنند.

البته درآن موقعیت آنها تحلیل وتوجیه خودرادارند وبهیچ وجه نمیپذیرند که مسیر را کج میروندوچون عده ایی را میبینند که به تحسین وتمجید اومیپردازند همان بهانه ایی برای ادامه اشتاباهات وروشهایشان میشود.

 گویند اسکندر مقدونی چون ازدنیا برفت وصیت کرد که دستانم را ازتابوت بیرون بگذارند تاهمه ببینند که با آن همه کشورگشایی وثروت واقتدار با دستان خالی ازدنیا میروم.

 ارنست همینگوی نویسنده بزرگ میگوید که هیچ مقام ومسئولیتی پایدارنیست اگرپایداربود به شما نمیرسید(دست همان اولی میماند)

 ولی متاسفانه ما همچنان شاهد هستیم که چگونه بسیاری چون مقام ومسئولیتی را مشروع ویا غیرمشروع بدست میاورند خودراحاکم وقیم دیگران دانسته وتمام تلاش وتوان خود را درتثبیت مقام وموقعیت خودبکارمیگیرد نمیداند که اگر هدایت هواپیمایی را بدستت سپردند باید بدانی که درمسیری پرواز کنی که مسافران انتظار دارند نه درمسیری که خود تمایل داری واگربافرود مخالفت کنی وبه پروازت ادامه بدی بدان که سوخت هواپیمایت به پایان رسید که یا سقوط خواهی کرد ویا منفجر!؟

/ 0 نظر / 15 بازدید