هدفمند کردن یارانه ها

چه خوب بود اگر درکشورما علم اقتصاد حتی به اندازه یک دهم علم پزشکی جا میافتاد ،چقدرنیکوست که بااعلام هرگونه بیماری وروشهای مبارزه با آن مرد وزن ،پیروجوان ،تحصیل کرده وبیسواد بدون اینکه خوداقدام به آزمایش وتجربه کنیم روشها وموارد اعلام شده را بخوبی اجرامیکنیم همانند پیدایش ویروس آنفولانزای خوکی واجرای فرامین پیشگیری وزارت بهداشت.

 ولی متاسفانه درارتباط با بیماریها وویروسهای اقتصادی چنین عمل نمیکنیم وحتی خود اقدام به پخش ویروس میکنیم.

 تجویز نقدینگی به جامعه باهربهانه وعنوانی موجب بروز وافزایش تورم میگردد وحال اگر این تجویز نقدینگی خودهمراه با افزایش تدریجی حامل های انرژی وحذف یارانه ها همراه باشد تاثیرتورمی آن دوچندان خواهد بود.

 هرچند سوبسید های دولتی خودجای بحث دارد ودرابتدای تصمیم گیری واجرای آن باید با اقتصاددانان مشاوره وسیستمهای علمی پیاده میگردید ولی حذف به یکباره یک معضل اقتصادی آن هم بااستفاده از روشهای اشتباه، خود مشکل رانه تنها ازبین نمیبرد بلکه دوچندان میکند.

 چندی قبل بدون اینکه بااقتصاددانان ومتخصصان امر مشاوره علمی صحیح صورت گیرد بیکباره حقوق بازنشستگان بیش ازدوبرابر شد وبسیاری نیزچون میدانستند اگرمخالفت کنند مورد مذمت وملامت قشرعظیمی که احساس میکردند یک لطفی عظیم نسبت به آنها صورت میگیرد قرارمیگیرند سکوت کردند،وپس ازگذشت مدت زمان کوتاهی از افزایش حقوق ،همه دیدندکه آنها رابیچاره ترکردیم وهزینه هنگفتی را به دولت تحمیل البته برخی این کاررایک تصمیم سیاسی درجهت جذب آراتفسیر کردند.

 شاید اگربه یک خانواده بازنشسته میگفتیم اگرازماه بعد حقوق شمارا بیش ازدوبرابر کنیم چه تاثیری دروضعیت زندگی شمارخ میدهد جوابش این بود که همچون یک فرد متمکن وثروتمند زندگی را خواهد گذراند ولی میبینیم که چگونه اگراین روش درکل جامعه تزریق واعمال شود  جز انتقال سطح بدبختی از یک سطح به سطح دیگر اتفاق دیکری نمی افتد وتازه بااینکار بدلیل تغییر خط فقر بسیاری ازخانواده هایی راکه بازنشسته نبوده وشامل افزایش حقوق نمیگردند بیچاره تر وبدبختر شدند.

 حال بااین همه تجربه باز به تکرار چنین روشهایی دست میزنیم که نه تنها اقتصاد دانان دربهت وحیرت عملکرد مدیران اقتصادی کشورند بلکه حتی بسیاری ازمردم عادی نیز به این تصمیمات اشتباه اقتصادی پی برده اند.

   اگرعلم اقتصاددرکشورما جا نمی افتد واموراقتصادی به سلیقه وسیاست اجرامیشود ایکاش حداقل ازتجربه عینی عبرت بگیریم وفقیررافقیرتروبیچاره رابیچاره ترنکنیم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
رامین

اگر دنبال شغل پر درآمد در منزل هستید