مشگلات چندگانه تاجران ایرانی

فعالان اقتصادی از قبیل تجار وبازرگانان وتولید کنندگان براحتی میتوانند با استفاده از کارشناسان ومشاوران اقتصادی میتوان با اتخاذ استراتژیهای مناسب میتوان نه تنهابحران را پشت سر گذاشت بلکه درجهت رشت وتوسعه فعالیت از موقعیت بدست آمده بهره برداری نمود.

 دردوره رکود علم وبرنامه ریزی حرف اول را میزند وبهترین دورانی است که درآن واحدها وفعالانی که بتوانند از کارشناسان ومشاوران قوی بهره مند گردند وعلم وبرنامه ریزی داشته باشند از رقبای خود سبقت گرفته وبسیار قدرتمند میگردند.

 اما رکود اقتصادی وطبیعی غیر قابل پیش بینی بوده ومیتواند صدمات ولطمات جبران ناپذیری به سیستم وفعالیتها وارد نماید ،حتی بهترین مشاوران نیز درمقابل آن عاجز وناتوانند زیرا هیچ گونه پیش بینی علمی دقیقی برآنها نمیتوان داشت واز چارچوب مشخصی پیروی نمینماید ودرمواقعی بیکباره ظاهر ویا رفع میگردد.

 سال ٨٨ متاسفانه تاجران وفعالان اقتصادی وتجاری ما مواجهه با رکود اقتصادی قدرتمندی که دنیا را بخود گرفته بود ومشخصا بدلیل اقتصاد بسته ما هرچند دیر وارد کشورمان شد ولی مشخصا بدلیل عدم برنامه ریزی وارائه وپشتیبانی دولتی در حمایت وکاهش تاثیر رکود فقط دولت محترم به کتمان وعدم پذیرش آن نمود که این خود منجر میگردد تا تاثیر آن درایران دوچندان بیشتر از سایر کشورها (کشورهایی که رکود را پذیرفته وراهکارهای علمی مواجهه با آن را با اتکا به اقتصاددانان صاحب نظر پیاده میکنند) داشته و مدت زمان طولانی تری توقف خواهد داشت تجربه میکنند.

 سال ٨٨ متاسفانه رکودیا بحران سیاسی که یکی از موارد بااهمیت وتاثیرگذار براقتصاد وتجارت یک کشور هست را نیز کشورما تجربه میکند ومتاسفانه بجای رفع وحل آن به مبارزه با آن میپردازند که این هم خود منجر شده تا وضعیت اقتصادی وتجاری کشوربیش از پیش  ملتهب ودشوارگردد.

 گذشته از آن همه مسائل وموارد تاثیر گذار در فعالیت تجار وفعالان اقتصادی آنچه بیش از پیش برمشکلات تجاری واقتصادی کشور ما مخصوصا" آنها که شغل وفعالیتشان ارتباط موضوعی داشت ،تغییرات آب وهوایی ایجاد شده میباشد که به هیچ طریقی قابل پیش بینی نبود ،بطوری که تا این تاریخ که درنیمه اول بهمن ماه بسر میبریم برفی برزمین ننشسته وزمستانی دیده نشده که این خود میتواند بسیار خطر ساز باشد هم برای آنها که حجم مهمی از فعالیت اقتصادی آنها ارتباط با برف وسرما دارد همانند زنجیر چرخ ولباس وپوشاک زمستانی واقلام گرمایشی وهم اینکه میتواند برای زراعت وباغ و...نیز دردسر ساز باشدوبرف را به خارج از فصل منتقل نماید.

 بنابراین ببینید که یک تاجر ایرانی درسال جاری با چه مشکلات وگرفتاریهایی مواجهه میباشد که هرکدام ازآنها میتواند فعالیتی را به شکست وتعطیلی بکشاند.

 به این خاطر است که تاجران ایرانی درمقایسه با تاجران خارجی همیشه با مشکلات ودشواریهای بیشتری مواجهه بوده وبسیاردیده شده که شاگردان آنها نیز اگر درخارج فعالیتی ایجاد نموده اند ازنظر تجربه وتجارت موفق وپیشرو بوده اند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید