تغییرواهمیت آن

تغییریکی از مباحث مهمی است که اگر بجا وبموقع صورت گیرد میتواند تحول مثبت زیادی در کاروفعالیتتان ایجاد نمایدکه قبل از ورود به این بحث بد نیست این یادداشت را بخوانید:

روزی مرد کوری رویپله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلوخوانده می شد: «من کور هستم لطفا کمک کنید

روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت؛ نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود.. اوچند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او رابرداشت، آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت وآنجا را ترک کرد. عصر آن روز، روز نامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاهمرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت وخواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگرینوشتم؛ لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشتهاست ولی روی تابلوی او خوانده می شد:

« امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!! »

وقتی کارتان رانمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید؛ خواهید دید بهترین ها ممکنخواهد شد؛ باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.
حتی برایکوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش، و روحتان مایه بگذارید؛ این رمز موفقیت است.... لبخند بزنید!

 

شما درطول فعالیتتان با مشکلات وتجارب زیادی روبرو میشوید که همین تجارب ومشکلات است که منجر به رشد وفعالیت شما میشود درهرکاری باید استراتژی صحیح تعریف نموده وبا علم وبرنامه ریزی وپشتکار به تلاش بپردازید وبدانید با وجود همه دقت وممارستی که انجام میدهید باز دستیابی به نتایج ایده آل دشوار ونیازمند تلاش وحرکت بیشتر است انگار هرچه شما رشد وتوسعه میکنید اهداف وآرزوها نیز رشد یافته وازشما فاصله میگیرند واینجاست که بهترین رمز موفقیت دستیابی به نهایت نیست(درواقع درهیچ کاری نهایت معنا ومفهوم پیدا نمیکند ورشد وتوسعه حد واندازه ندارد)بلکه حفظ فاصله معقول ورشد مناسب است.                                                                                                                                                                                                 

برای اینکه بتوانید همیشه از رشد معقول ومناسبی برخوردار باشید باید با دقت وتیز بینی هنگامی که درمسیر رشد وتوسعه به سدها وموانعی برخورد کردید با دادن تغییرات مناسب دربرنامه ها وحرکتها دوباره بتوانید ازسکون ورکود خارج شده وبا همان شدت وسرعت به حرکت خود ادامه دهید.                                                                                                                                       

دانشمندانی که به تغییر بسیار اهمیت داده وآن را مهمترین عامل درروندتوسعه ورشد دانسته ودرتایید این نظریه خود میگویند دایناسور بدلیل اینکه نتوانست درمسیر تکامل خود تغییر ایجادنماید نسلش منقرض شد وبنابرین برای تداوم فعالیت وحفظ وتوسعه آن بایستی تغییرات لازم را درزمان مقتضی بتوانید درسیستم خود ایجاد نمایید.                                                  

/ 0 نظر / 7 بازدید