استراتزی مثبت درمحیط زیست(دوچرخه رایگان همراه خودرو)

یکی از دغدغه های اصلی محیط زیست همه کشورها استفاده از محدودیتها وممنوعیتهایی برای وسایل آلاینده میباشد که ازموارد اصلی آن بدلیل تولید واستفاده روز افزون مردم از خودرو و وسایل نقلیه موتوری میباشد.

بارشد شهرها وتوسعه زندگی شهری وافزایش مدل وتولیدمنطبق باسلایق مختلف وهمچنین احساس نیازخانواده ها به داشتن بیش از یک خودرو این وسیله راجزو یکی از آلاینده های اصلی قرارداده وازآنطرف تحرک افراد رانیز بشدت کاهش داده لذا یکی از مهمترین وضروری ترین وسیله ایی گردیده که زندگی بشر را با خطر جدی مواجهه نموده است.

 دغدغه اصلی دولتمردان ومسئولان امرمحیط زیست درهمه کشورها پیدانمودن راهکارهایی برای کاهش آلایندگی خودروها وتغییر سلیقه زندگی مردم از وسائط نقلیه موتوری به غیرموتوری  همانند دوچرخه میباشد که هم میتواند آلایندگی هوا را کاهش دهدوهم سلامت جسمانی آنها راافزایش دهد.

درکشورمانیز همانند همه کشورها ازاین استراتزی منفی یعنی جریمه وتوقف خودروهای آلوده کننده وجریمه  خودروسازان درصورت عدم  تولید خودرمغایر بااستانداردهای لازم ومصارف پایین وهمچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده میگرددکه متاسفانه بدلیل رشد روز افزون تولید تاثیرات موثری نتوانسته درکنترل آلایندگی ایجادنماید.

یکی از مهمترین عامل دیگری که مارا وادار به پیدا کردن استرازی دیگری میکند عدم تغییر سلیقه افراد درراهبردهای قبلی است بطوری که سیاستهای کنترل تولید وحذف خودروهای فرسوده ازیک سو’وایجاد جایگاههای دوچرخه ازطرف دیگرنتوانسته مردم را به استفاده ازدوچرخه ترغیب نماید وهمه این هزینه ها درحدقابل قبول انجام ولی نتیجه ایی حاصل نشده است .

 دراستراتزی مثبت پیشنهاد این است بجای جریمه وتنبیه بیاییم رویه مثبت استفاده کنیم بدین نحو که هرخودروساز به ازای هرخودرو تولیدی وفروخته شده یک دوچرخه نیز به خریداربصورت مجانی تحویل نماید دراین صورت اولا" شرکتهایی را که  تولید محصولات آلاینده  میکنند وادار مینماید که محصول دوستدارمحیط زیست نیز درکنار آن تحویل نمایند که این خود علاوه کمک به توسعه محصولات دوستدارمحیط زیست میتواند به راحتی سلایق افراد وترغیب آنها به استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری ومعرفی آنها کمک کند واز آنطرف درصورتی که چنین طرحی اجراشود درواقع با تولید وفروش هرخورو یک دوچرخه نیز تحویل میگردد وبا توجه به اینکه ازنظر فرهنگی صاحبان خودروهامهمترین اشخاصی هستند که لازم است از نظر کاهش آلایندگی به استفاده بیشتر ازوسایل نقلیه غیرموتوری روآورند دراین طرح مستقیما" دوچرخه به انها تحویل میشود ومیتواند بسرعت فرهنگ سازی نماید.

/ 0 نظر / 54 بازدید