شطرنج

آیا شطرنج بازی کردید؟ وبا قوانین بازی آن آشنا هستید؟ چه ایده ها وروشهایی میتوانیم از بازی شطرنج برای زندگی روز مره مان بگیریم .

من سعی دارم به همه چیز توجه کنم نه به ظاهر آنها بلکه به باطن واثرات مثبت ومنفی که میتوان از آنها گرفت بدانید هیچ چیزی بی دلیل نیست وبسیار بسیار بیشتر از ظاهری که در آنها نهفته است میتواند اثر گذار باشد.

زندگی یک جریان است یک گذر وحرکت وهمه چیز در آن معنی ومفهوم دارد و نتایجی که ما بدست میاوریم واتفاقات ومسائلی که برای ما در گذر زندگی بوجود میاید حاصل نوع حرکت ومیزان تفکر وتوجهی است که به حرکتها وتصمیمهایمان داشتیم .

انسان در زندگی شخصی خود نیز همانند اینست که شطرنج بازی میکند که در یکطرف او ودرمقابلش دیگران از اوضاع اقتصادی گرفته تا سیاسی و.. قراردارند وبرای این باید امکانات وتوانمندی های خود را  بخوبی بشناسیم وآن را درقالب مهره های شطرنج تعریف کنیم همانند این که ما نقش شاه را بازی میکنیم واگر همسرمان ویا سرمایه مان ویا علممان نقش اصلی را بازی میکند او نقش وزیر را دارد وهمینطور مهره های دیگر را نیز تعریف کنیم وبخوبی وبا دقت باید بازی را شروع کنیم وپیش ببریم تا بتوانیم موفق وپیروز شویم وبدانیم این بازی اگر اشتباه شود کیش ومات دارد.

جالب اینست بدانیم هرچیزی که دردنیا حرکت وتفکر درآن دخیل باشد به بازی شطرنج نزدیک تر وعینی تر است همانند دولتها وکشورها یک کشور شاه دارد و وزیر دارد فیل دارد (نیروی نظامی) اسب دارد(تجهیزات) قلعه دارد(توان اقتصادی وسیاسی) سرباز دارد(نیروهای انسانی وپشتوانه ملی ووجهه سیاسی) البته این یک تشبیه سازی معمولی توسط من بود که به این برسیم که چگونه کشورها صفحه شطرنجی هستند در دهکده جهانی وچگونه برخی مواقع که آنها با دیگر کشورها بازی دوستانه ویا برد وباختی دارند.

برای برنده شدن در این بازیها تفکر حرف اول را میزند وهرکس شناخت صحیح وکاملی از بازی شطرنج داشته وحرکتهای صحیح انجام دهد وبازی را با تفکر نه با احساس بازی کند مطمئن باشد که بازی را بخوبی پیش خواهد برد.

در بازی شطرنج شما دیده اید که افراد باهوشی همانند کاسپاروف در یک لحظه با بیش از 100نفر بازی میکنند و با برد به پایان میرساند در بستر بین المللی نیز برخی از کشورها همانند آمریکا ویا روسیه چنین وضعیتی دارند وآنها بدلیل سوابق بازی طولانی وشناخت صحیح بازی شطرنج وچیدمان صحیح وبا تکیه بر اندیشمندان ومتفکران با آشنایی کامل از تئوری گشایش ها و وسط بازی وآخر بازی بخوبی با کشورهای دیگر وارد بازی شده ودر آن واحد ممکن است با چندین کشور بازی داشته باشند وجالب اینست باشناختی که از همدیگر دارند هیچ وقت تمایل ندارند باهم به بازی بپردازند زیرا میدانند این بازی برد وباخت وکیش ومات دارد وباختی که از آن حاصل میشود برایشان بسیار گران وسنگین خواهد بود.

هرکشوری که با آنهاوارد چالش میشود درواقع این همان آغاز بازی است ومطمئن باشد که بدون اندیشه وتفکر بالا وبدون تجربه کافی واگاهی از  تئوری گشایش ها ووسط بازی وآخر بازی واینکه حریف با کدامین تاکتیک وارد شده  بازی را واگذار خواهد کرد.

/ 0 نظر / 36 بازدید