کجا سرمایه گذاری کنیم وچقدر

   بسیاری چه آنها که سرمایه های کلانی از پدرانشان به ارث رسیده ویا ازمحل فعالیتی که دارند ایجادشده ویا تسهیلات واعتباراتی به نحوی میتواند دراختیارشان بگیرد وچه آنهایی که سرمایه های محدودی دارند و بدنبال محلی برای سرمایه گذاری وشروع فعالیتی جدیدمیباشند که شاید بتوانند ازاین راه سود معقول وموفقیت بیشتری بدست آورندباید به موارد زیر توجه کنند .

 هردوگروه بشدت بدنبال بررسی اطلاعات ووضعیت بازار واقتصاد ازهرمنبعی میباشندوهرچند بسیاری ازآنها که احتیاط واطمینان را عامل اول انتخاب میدانند جز سپرده گذاری دربانک ویا خرید طلا چیز دیگری را مشاوره نمیدهند واین دورا دارای ریسک صفرمیدانند.

 هردوگروه میدانند که چه ازنظرصاحبنظران علمی ومشاوران سنتی هرچیزی که سود قابل توجه موردانتظار آنها رابخواهد تامین کند حتما از ریسک لازم نیز برخوردار است یعنی هرچه ریسک آن بالاست سودش نیز بالاست.

 وضعیت وشرایط کنونی اقتصاد کشوردوعامل خوب سرمایه گذاری که میتوانست درحداقل ریسک سودهای خوبی رانیزداشته باشد یعنی زمین وساختمان ،وبورس رانیز غیراقتصادی نموده ودیگرکسی را رغبت ورود به آن بازار نیست.

 تنها جایی که میتوان هم فعالیت اقتصادی نمود وهم درصورت انتخاب صحیح سودقابل توجه برداشت کرد بازار است.

 ولی غافل از اینکه بازار خود تخصص وتجربه وصبر وبرنامه ریزی وشناخت و.....میخواهد وموفقیت درآن به این آسانی نیست.

 هرچند اگرکسی واقعا بتواند دربازار واردشده وموفق گردد نه تنها سودموردانتظار رابدنبال دارد بلکه ازنظر روحی وروانی موفقیت درآن انسان راسرمست وتوانمند میکند بطوری که چه ازنظر روحی وروانی فردی موفق ومدیرخواهد بود.

 ورود به بازار برخلاف آنچه بسیاری میپندارند چندان آسان نیست ودوام نتیجه گرفتن درآن کارهر کسی نیست "گاو نرمیخواهدومردکهن".

 خیلی میپرسند که چه شغلی الان انتخاب کنند بهتراست که جواب آنها اینست همه شغل های بازار نیکوست ونیکوترازآن کارراخوب وبابرنامه انجام دادن است که علم وتجربه وسرمایه ودرراس آن اعتبار میخواهد.

 دربازار هرچقدرسرمایه داشته باشی وبکار اختصاص دهی باز احساس کمبودمیکنی ودرراس چکها بدنبال پول هستی وجابجایی آن وهرکس دراین کارموفق باشد وجوابگوی دریافت پرداخت خود درموعد مقرررازموفقیت رایافته است.

 ماندن دریک سطح فعالیت دربازار سکون است ومانع رشد وباید تلاش کرد که هرلحظه رشد کردورسیدن به این رشد برنامه ریزی میخواهد وصبر وتلاش وبدانید درهرسطحی که برسید فکرنکنید از دغدغه دریافت وپرداخت آسوده خواهید شد.

 اگرمن سوال کنم بنظر شما ثروتمندترین تاجردرچه شغلی مشغول فعالیت است هیچکس جواب این سوال رانداردواگردقت کنید همه مشاغل درراس خودسرمایه داران کلان دارد.بنابرین هیچ کاری بدنیست بلکه آنچه مهم است کارراخوب انجام دادن اسن نه چه کاری راانجام دادن.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
ئئ

ریدم تو اون قیافت و تو اون وبلاگت مادر جنده کس کش