منتقد دوست است نه دشمن

 متاسفانه درجامعه ما احساس میکنم انتقاد پذیری روز بروز از بین میرود وهرکس کار وتصمیمی میگیرد دوستارآنست که نه تنها کسی انتقاد نکند بلکه به تحسین وتبلیغ آن بپردازد!

 ما از دوران کودکی ودرکتابها وازگفته های عالمان آموختیم که" دوست گیرد عیب دوست" و"انسان جایز الخطاست" وبهمین دلیل اگردقت کنید درهمه مقاطع وتصمیم گیری ها ومراکز قدرت سعی شده تا سیستمهای نظارتی ومشورتی وبررسی گذاشته شود تا جلوی تصمیمات اشتباه وشخصی وبدون برنامه ریزی شده گرفته شود بقول قدما "جلوی خسارت قبل ازوقوع گرفته شود" ویا " جلوی ضرررا از هرکجا بگیری منفعت است".

 کارشناسان ومحققان یقینا" همه از یک زاویه به یک موضوع نگاه نمیکنند وهمین امر موجب میشود که کارشناسی از جهتی کاری را مفید وموثر بداند ولی کارشناسی با بررسی جامع تر وازجهات دیگر اثبات کند که آن تصمیم ضرر وزیانش بیش از نفع آن است وبه این خاطر شاید درزندگی روزمره بارها دیده باشید تصمیمات ویا نظریه ها ومواردی که بعدا" خلاف آن به اثبات رسیده باشد.

 دراین بین باید به کارشناسان ومحققانی که بدون دریافت مزد به تحقیق وبیان نظریات خود نسبت به تصمیمات واقدامات مراکز قدرت میپردازند باید بسیار اهمیت داد وبجای مخالفت با آنها ونسبتهای دیگر دادن باید نقطه نظرات آنها را درتصمیمات واصلاح امور بکارگرفت ،هرچند دراین بین ممکن است کارشناسانی نیز با نیت ایراد ونظر داده باشند ولی به هر حال نظر نظر کارشناسی است وباید بجای مخالفت وبدخواندن ونسبت دادن کارشناس به بدی وکوبیدن خود کارشناس نظریه اورا بررسی وپاسخ داد.

 همانطوری که ممکن بسیاری از کارشناسان مراجع اداری وتصمیم گیری نیز بدلیل مزد گرفتن درمقابل کاری که انجام میدهند ویا به دلیل انتصابی بودن ویا ترس از از دست دادن موقعیت اداری وبرای تثبیت مقام وسایر مواردنظریات کارشناسی تاییدی بدهد نه منتقدانه که این عارضه از دشمن نیز دشمن تر ومشکلاتش بیشتر خواهد بود که چون خود نیز در تداوم نظریه وتحلیل اشتباهش پافشاری خواهد نمود.

 از همه مهمتر اینست که ممکن است کارشناسی درجایگاه شایسته خود نباشد وبدلیل جایگاه انتصابی نظریات کارشناسی ارائه دهد وزیر مجموعه نیز حتی اگر کارشناس تر از او باشند بناچار اطاعت کنند وکارشناسان متخصص بیرونی نیز که دخالتی درموضوع نداشته وکسی به آنها اعتنا نکند.بقول قدما" دشمن دانا به از نادان دوست".

 اصولا کشور به عنوان یک نهاد خانواده بزرگتر هرفردی است که درآن زندگی میکند است واگرکارشناسی درداخل کشور بدون اینکه مزدی درمقابل کارشناسی خود بگیرد اقدام به ارائه مقاله میکند واظهار نظر کارشناسی باید به او احترام گذاشت وحتی از منابع ملی اورا حمایت کرد تا بتواند درمقابل کارشناسانی که با داشتن جایگاه ومقام ودریافت مزد نظریات کارشناسی اشتباه میدهند بایستد ومناظره نماید تا نگذارد منابع ملی که به همگان تعلق دارد حیف ومیل گردد وخسارات ملی ببار بیایید وبدانید که دشمنان نیز دوست دارند که کشور ازکارشناس وعالمان محروم گردد تا نتواند درمقابل دسیسه ها وتصمیمات ومبارزات علمی آنها مقابله صحیح کند.

 ما درصنعت سینما نیز میبینیم که بحث منقد جایگاه خود را یافته وبه راحتی وبا افتخار به ایراد وعنوان نقطه نظرات خود میپردازد وهمین امر منجر گردیده تا با اینکه درصنعت سینمای ما محدودیتهای اخلاقی خاصی داریم با این وجود جایگاه مناسبی برای خود بیابد.

 بنابراین انتقاد سازنده است کسانی که از انتقاد میهراسند وانتقاد پذیر نیستند بدانند درمسیر درست حرکت نمیکنند وهمچون چوب خشکی میمانند که روزی دراثر فشار ناشی از تصمیمات اشتباهشان خواهند شکست وانتقاد پذیر همچون خمیر وچوب نرم میماند که رشد وسعادت درانتظارش است.

 چون آیینه بنمود چهره توراست           خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید