کنترل تورم چرا؟

تورم افسارگسیخته یکی از بدترین وتلخ تراین اتفاقاتی بود که درگذشته وبخصوص در ده سال اخیرافتادو فقر وبدبختی را برای بسیاری به ارمغان آورد وثروت و خوشبختی را برای معدود افرادی ویرای همین مردم مظلوم ما نفرت وترس وواهمه عجیبی از تورم پیدا کردند.

دولت فعلی از همان روزهای اغازین فعالیت خود شعار خود را برمبنای کاهش تورم بنا نمود ولی آنچه از ابتدای این دولت اتفاق افتاد سایه سنگین رکود براقتصاد ملی بود .

تورم ورکود دو عارضه خطرناک اقتصادی هستند که هردو به یک اندازه خطرناک میباشند ولی شاید آنقدر که تلخی و سختی تورم برای عامه مردم قابل لمس و نمایان است رکود به همان نسبت وبیشتر خطرناک است وغیر قابل لمس برای عموم افراد زیرا رکود برخلاف تورم بیشتر فعالان اقتصادی را گرفتار میکند وگریبان تولید را میگیرد وآن را خفه میکند.

بهمین دلیل است که اگر درتورم مردم درلحظه گرفتارهستند و روز بروز فقیر وفقیرتر میشود ولی تولید کنندگان و تاجران به نسبت کمتری گرفتار شده حتی برخی توانمندتر نیز میشوند وهمین عامل خود میتواند درآینده منجر به افزایش تولید وعرضه و درنتیجه کاهش قیمتها شود وتولید ناخالص ملی را افزایش ورشد وتوسعه ایجاد کند.

رکود برعکس تورم شاید برای مردم و مصرف کنندگان زیاد بد دیده نشود ولی به تدریج تولید را از بین برده ومنجر به کاهش تولید ودرآینده منجر به کاهش عرضه وافزایش عمومی قیمتها ودرنتیجه تورم میشود وتولید ناخالص ملی را تضعیف میکند.

عارضه رکود وتورم عوارضی نیستند که بیکباره ایجاد شده باشند ونشانگر اشتباه برنامه ریزیها وتصمیم گیریهای اقتصادی است که در طول یک دوره پنچ ساله وده ساله صورت میگیرد البته این بدان معنی نیست که تصیمیمات واتفاقات  بد اقتصادی روز هیچ تاثیری در روند اقتصادی روز کشور ندارد همانند تحریم های موردی ویا نرخ فروش نفت درکشورهایی که اقتصاد وبودجه آنها وابسته به درامد نفت است.

اینجا نمیخواهم به توضیح مسائل وموارد اقتصادی بپردازم وفقط سخنم با تصمیمگیران وصاحبنظران اقتصادی دولت است که چرا در شرایط رکودی اینقدر حاد سیاستهای دولت را بیشتر به کنترل وکاهش تورم متمرکز کرده اند که این بحث بیشتر ماهیت سیاسی و هم پوشانی بخود میگیرد ودولت را گرفتار واقتصاد را ضعیف وناتوان میسازد زیرا هرگونه نسخه ایی که برای کاهش تورم نوشته شود منجر به افزایش رکود میگردد برای همین است که در طی چند سال فعالیت دولت جدید روز بروز رکود بیشتر وبیشتر شده وتداوم این وضعیت بسیار خطرناکتر از تداوم تورم است زیرا زیرساختهای اقتصادی کشوررا تضعیف ونابود کرده ووابستگی کشور به واردات را بیشتر میکند.

/ 0 نظر / 44 بازدید