آرامش وآسایش

همه روز و شب تلاش میکنند تا پیشرفت وترقی کنند و  بردرآمد وسرمایه خود بیفزایند همه بدنبال این هستند که به هر نحو ممکن بتوانند به رفاه وآرامش دست یابند که من آنها را به سه دسته تقسیم میکنم:

دسته اول : آنهایی هستند که روز وشب تلاش میکنند تا برسرمایه وتوان مالی خود بیفزایند آنها توان مالی و سرمایه بالا را مهمترین راه دستیابی به آرامش وآسایش میدانند من این گروه را مادیگراویا عملگرا مینامم . این گروه همه چیز را فرع واصل را در بدست آوردن سرمایه وتوان مالی ومادی میدانند بطوری که حتی آرامش وآسایش ذاتی واولیه خودرانیز بعنوان پله ایی برای صعود به آرامش وثروت نهایی زیر پای خود قرار میدهند وبرای ثروتمند شدن ومیزان سرمایه وتوان مالی وما مادی که برای یک زندگی آرام وتوام با آرامش لازم است هیچگونه تعریف مشخصی ندارند وروز وشب وهمه هم وغم خود را به این ایده خود مصروف میدارند. این گروه به ثروت وسرمایه نیز میرسند ولی چون تعریف مشخصی ندارند همیشه خود را نیازمند احساس کرده وهیچوقت از وضعیت مالی ومادی خود خشنود نیستند.

خانواده واطرافیان اینگونه افراد نیز با آنها رابطه سرد و کم رنگی داشته واحترام و منزلت خوبی در بین آنها برخوردار نیستند فرزندان چنین افرادی بعد از مرگشان ثروت وتوان خوبی بدست میاورند و در دوران حیات آنها روابط خوبی بین خانواده حاکم نیست وبه این خاطر وبخاطر اینکه آنها درهمان ابتدا آرامش وآسایش خود را برای دستیابی به ثروت زیرپا گذاشته اند هیچ وقت آرامش واسایش را به معنای واقعی نه درک میکنند ونه میبینند بقول ترکها " مالی چوخ و گونی یوخ " یعنی ثروت زیاد وآسایش هیچ.

دسته دوم : این دسته افراد درست مقابل دسته اول هستند و میگویند پول خوشبختی نمی آورد وباید درلحظه زندگی کرد وعیش ونوش وخوشی را با هیچ چیزی عوض نمیکنند البته اینها هم تعریف درستی از خوشبختی ندارند وعیش ونوش وگردش وتفریح لحظه ایی را بالاترین لذت میدانند این طیف دو دسته اند یا فرزندان افراد ثروتمند که ثروت بی رویه رسیده وخانواده هایشان جزو دسته اول بودند که این افراد بعد از فوت والدین وبا توجه به عقده و ناراحتی که از رویه والدین داشتند الان به این نتیجه رسیدند که زندگی درلحظه بهترین شیوه است. ودسته دوم افرادی هستند که عیش ونوش در لحظه را بعنوان شیوه زندگی انتخاب کردند ودرآمدی هم برایشان ایجاد میشود مصرف میکنند این افراد تا سن 40-50 سالگی شاید مشگلات خاصی نداشته باشند ولی چون پشتوانه مالی قابل قبولی برای خود ایجاد نکرده اند بعد از آن با مشکلات عدیده ایی روبرو میشوند وزندگی سختی در دوران میانسالی به بعد دارند.این گروه را من احساس گرایان مینامم.که همیشه با احساس تصمیم میگیرند ومرد عمل نیز نیستند.

دسته سوم : که من آنها را عقل گرایان مینامم وتعداد این دسته از افراد نیز به نسبت دسته اول ودوم بسیار کم است اینها افرادی هستند که تعریف درستی از آرامش وآسایش وخوشبختی و فقر و توان مالی و احساس وتدبیر وزندگی دارند.

این افراد بخوبی میدانند که یکی از ابزارهای رفاه وآرامش وآسایش همانا برخورداری از یک توان مالی تعریف شده است واین را هم بخوبی میدانند که اگر میزان ثروت وتوان مالی انسان از حد مشخصی بگذرد نه تنها آسایش وآرامش ایجاد نمیکند بلکه دردسر ساز است ومخل آرامش گویند هرکه بامش بیش برفش بیش.

این افراد بخوبی میدانند منظور از آسایش وآرامش وزندگی خوشبخت عیش ونوش بی رویه نیست بلکه داشتن سلامت کامل جسمی وفکری و خانواده خوب ومهربان و احترام وادب و علم ومعرفت و توان مادی مناسب و...

بنابراین این افراد هیچ چیزی را فدای دیگری نمیکنند ومعقولانه ومدبرانه سعی میکنند زندگی باکیفیت داشته ومعدل زندگیشان خوب باشد.

این افراد بخوبی میدانند هیچ وقت آرامش وآسایش را نباید فدای مادیات وغیره کرد وهمچنین دردوران جوانی وآن موقع که توان داریم باید بفکر توشه و پشتوانه پیری باشیم ودرزمان کار وتلاش بخوبی تلاش وکار میکنند ودر زمان فراغت نیز گردش وتفریح وداشتن خانواده سالم وموفق را بزرگترین سرمایه میدانند.

/ 1 نظر / 56 بازدید
ارسال ايميل انبوه

ارسال ايميل انبوه با قيمت ارزان و بازدهي عالي http://alphagroup20.mihanblog.com/ AlphaGroup20@yahoo.com