بررسی تحلیلی بازار وبازاریان ایران

  بازارهای مرکزی ودرواقع عمده فروشی ایران درتهران متمرکزشده وهرکالایی منطقه ای ازتهران را که عمدتا درمرکز تهران ودرامتداد بازار قدیمی تهران متمرکز میباشند به خود اختصاص داده اند.

  اکثریت بازاریان تهران را بازاریان قدیمی وباسابقه بیش از چندین دهه تشکیل میدهند ودراین بین دفاترفروش شرکتها وتحصیل کردکان ومدیران فروش شرکتها وسرمایه داران جدید نیز به این جمع افزوده شده اند .

 نحوه عمل اکثریت قریب به اتفاق بازاریان تهران، بیشتر سنتی بوده وبه اتکاء تجارب سینه به سینه وانتقالی از پیشینیان صورت میگیرد وبسیاری از عرف ها وسنتهای قدیمی درنحوه خرید وفروش وتسویه حساب ها همانگونه که ازقدیم بوده استفاده میشود. دراین بین شرکتها وتحصیل کردکانی که به جمع بازار اضافه شده اند دراین شیوه ها تغییراتی ایجاد نموده اند ودرجهت استفاده وبومی سازی شیوه های علمی تلاش میکنند.

 بازار ایران ازقدیم الایام به جز موارد نادری تورم را تجربه نموده وبه این خاطر معمولا بازاریان سنتی با توررکود ورکود وشیوه های علمی مواجهه با آن راناآشنا میباشند وتجربه مناسبی دراین زمینه ندارند ،مخصوصا اینکه بدلیل روی کارآمدن فرزندان ونوه سرمایه داران این قشر حتی سابقه قبلی اندک رکودرا نیز تجربه نکرد ه اند.

 این امر منجرگردیده تا بروزپدیده توررکود درچند سال اخیر ورکود دریکسال اخیر بسیاری از بازاریان کهنه کاروشرکتهارا درجهت تداوم فعالیت با تردید مواجهه نماید وشیوه های مورد استفاده آنها را دراستفاده ازتجارب سنتی ناکارآمد نماید.

 این امرباعث گردیده تا حداقل بازاریان کهنه کار وسنتی بدنبال استفاده از سیستم های روزباشند ومهمترین آن را درناکارآمدی سیستمهای حسابداری خود احساس نموده وبه سرعت نسبت به جذب واستفاده از شیوه ها وسیستمهای نوین حسابداری رو میاورند هرچند که بسیاری نیز حتی به این مرحله نیز گام ننهاد ه اند وکسانی که ازاین سیستم ها بهره گرفته اند کمی احساس بروز نمودن واستفاده از علم نوین میکنند درصورتی که هرچند این گامی درجهت بروز رسانی سیستم آنهاست ولی بدلیل عدم آشنایی با مسائل ومباحث علمی توررکود ورکود بعد ازمدتی دوباره احساس سردرگمی وافت وتنزیل فعالیت وازدست دادن سهم بازار ومشتریان میگردند.

 البته باید بگویم که این مشکل نه تنها مشکل بازاریان سنتی ماست بلکه متاسفانه بدلیل عدم بهره گیری ازکارشناسان اقتصادی وواحدی جهت بررسی وارائه راهکارهای اقتصادی درشرکتها آنها نیز بنوعی دیگر گرفتار معضلات فوق هستند حتی بیشتر ازتاجران.

 اینجانب با توجه به تحصیلات مرتبط مالی وبازاریابی واقتصادی وهمچنین تجربیات چندین ساله درشرکتها وبازار تهران دراینجا میخواهم همانند یک کیس مدیریتی به تحلیل راه وروش ورود به بازار تهران که میتواند به علاقمندان ورود به بازار وهمچنین شرکتهایی که علاقمند به ایجاد نمایندگان وشعب فروش فعال دربازارهستند وهمچنین بازاریان محترمی که علاقمند به دانستن اطلاعات وشیوه های نوین دررابطه با مباحثی همچون تورم،توررکود،رکود میباشند عرضه نمایم.

 اولین مبحثی که بسیاری از مردم وبازاریان بصورت تجربی با آن مواجه بوده وآشنایی نسبی با ماهیت وشیوه عمل آن دارند تورم میباشد ،تورم یک بیماری اقتصادی است (تورم یعنی افزایش عمومی قیمت ها)که درآن هرکس غیرفعالتر وبقول خودمان تنبل ترعمل نماید استفاده بیشتری میبرد وهمین امرباعث گردیدتا درطول چند دهه بسیاری ازتاجرانی که سنتی وبه آرامی فعالیت میکردند سودهای بیشماری را ببرند وبسیاری از سرمایه داران بازار ما سرمایه خودرا مدیون همان دوران میدانند واگرکسانی درآن دوران ورشکست شدند کسانی بودند که بسیار فعال وبروز فعالیت میکردند چون دردوران تورم هرروز قیمت ها افزایش میابد واگرکسی فعال باشد وسریع محصول خود را بفروشد مجبوراست همان کالا را با قیمت بالاتری بخرد واین امر باعث میگردد تا دربلندمدت سود کمتری نسبت به کسی که نتوانسته کالایش را بازاریابی کند میبرد یعنی کالا ی موجود درانبارسود بیشتری ازکالای فروش رفته میدهد.

  درچنین دورانی تاجران ناموفق وکم کار بهتر وبیشتر سود بردند واین زمینه سازی بود تا تاجران به تحلیل ها وروشهای علمی بی توجه گردند وروشهای علمی را درتجارت ناموفق بدانند.

 بالاخره گذشت ایام باعث میشود که تغییرات چه ازخارج ویاداخل درماهیت بازار ونیازوسلیقه افراد ایجاد گردد وکشورما وارد مرحله توررکود(توررکود وضعیتی که درآن اقتصاد یک کشور هم دچارتورم است وهم رکود) گردید ،این بیماری اقتصادی کمی تاجران وشرکتها راسردرگم کرد ،دورانی که هرتاجروشرکتی برای اینکه بتواند این دوره را طی نماید باید حد اقل درحد متوسط ازشیوه ها وروشهای علمی بهره گیرد ،دیگرسودها ونتایج باد آورده دوران تورم وجود نداشت وفقط کسانی که بروزتربودند میتوانستند سود لازم نه همانند دوران تورم را ببرند.

 دراوایل سال 87زمزمه های رکود (رکود یعنی کاهش درآمد ،سرمایه گذاری ،تولید،اشتغال)بین المللی بگوش رسید هرچند درداخل نیز نسیم سحری آن ملموس بود ولی بدلیل درهای بسته اقتصادی متصور نمیشد که شدت رکود جهانی باهمان شدت به اقتصاد ما آسیب برساند غافل ازاینکه ایران خود نیز بعد ازتجربه تورم وتوررکود کاملا آماده پذیرش رکود بود واین احتمال نیز میرفت که شدت آن درایران حتی میتواند بیشترازسایرکشورها باشد.

  رکود را دراصطلاح علمی میتوان به دوران علم وبرنامه ریزی تعریف نمود ،یعنی هرچند رکود منجر به کاهش درآمد ،اشتغال،تولید،سرمایه گذاری میشود ولی دراین دوران شرکتها وتاجران مجبورا ازشیوه های علمی وکارشناسان خبره درجهت تولید برنامه ریزی ومالی وفروش بهره مند گردند ،دررکود چه آنکس که کند عمل کند وچه آنکس که بدون برنامه ریزی تند عمل کند نتیجه ایی جز ورشکستگی ندارد.

 دررکود دیگرزمین واموال سرمایه گذاران جوابگوی چک برگشتی آنها نیست وچاره ساز نخواهد بود .

 دررکود باید گامها آهسته تر وبرنامه ریزی شده تر گذاشته شود وهرآنکه بایستد ویا بی برنامه تند رود محکوم به فناست ،رکود قدیم وجدید نمی شناسد وجالب آن است که شرکتها وتاجران با سابقه بیشتر خطر سقوط وورشکستکی دارند تا دیگران.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید