حسود هرگز نیاسود

چه جمله کوتاه وپرباری من به جملات قصاری که ازگذشتگان مانده بسیار اهمیت قائلم چون آنها پس ازاینکه موردی اثبات میشد همچون یک گوهر سینه به سینه منتقل میکردندودرتعلیم وتربیت بکارمبردند همانند این جملات:

هرکس راه راست بره زودتربه مقصد میرسد

هرکس کم بخوره زیادعمرمیکنه

هرکی زیادبدونه کم حرف میزنه

آفتاب پشت ابرنمیماند

پست ومقام ماندنی نیست اگرماندنی بودبه شما نمی رسید

جوجه را آخرپاییز میشمارند

و...

من دردوران کودکی به عینه میدیدم که  هرکس حسود بود وبه دیگران حسادت میکرد همش حرس میخورد وسعی میکرد بازی همه را به هم بزند واگر موقعیتی بدست میگرفت ولباسی میپوشیدو...به همه فخرمیفروخت ودوبهم زنی میکرد واگر کسی محبوبیتی بدست میاورد دشمن سرسخت او میشد وشروع به بدگویی ازاو میکرددرهنگام بازی به رای وقرعه ومخالفتها اهمیت نمیداد وازتقلب نیز ابایی نداشت.

 وای چه بدست اگر چنین بچه هایی همین اخلاق وکردار را باخود به بزرگسالی ببرند که ازنظر روانشناسی چون حسادت به عقده تبدیل میشود چنین اشخاصی بسان دوران کودکی همان رفتارها وکردارها را با خود میبرند وازآن است که مدیرانی پیدامیشوند که به کارشناسان وکارمندانشان حسادت میکنند وبجای اندیشیدن به پیشبرد کار وتوسعه امور به تسویه حساب وبرخوردهای اداری وزد وبندهای سیاسی میپردازند.

 واگرخدای ناکرده چنین کودک عقده ایی زمام امور شهروکشوری دستش افتد دیگرهیچ فرهیخته ایی درآنجا توان ماندن نخواهد داشت وتبعیض وزورگویی وتسویه حسابها وچاپلوسی وتزویر همه جا رابخود خواهد گرفت وحتی اگرنتایج رشد وتوسعه ظاهری نیزبدنبال داشته باشد آینده ایی جز زوال وبدنامی بدنبال نخواهد داشت که نمونه بارز آن را درهیتلر دیدید.

 پس بیاید به ضرب المثل ها وسخنان گوهربار گذشتگانمان اهمیت بدیم وآنها راآویزه گوش وچراغ راهمان قراربدیم ودرهرموقعیتی که باشیم اگرانتقادی برما وارده خود رااصلاح کنیم تا با انباشت آن موردنفرین دیگران نباشیم.

بقول قدما

جلوی ضرررا ازهرکجا بگیری منفعت است

لطفا شما هم ازاین جملات میدانید برایم بنویسید .

/ 0 نظر / 15 بازدید