تجارت وتفریح دو مقوله از هم جدا

بسیاری فکرمیکنند دریک لحظه هم میتوان تجارت کرد وهم تفریح وبرای همین بیشتر یا در مسیر تفریح بدنبال تجارت هستند ویا درتجارت  بدنبال تفریح.

شاید شما در زندگی روزمره برایتان مواردی پیش آمده باشد که در حال تفریح بودید تجارتی ایجاد شده ویا درحال تجارت بودید تفریحی نیز انجام دادید این دلیلی برآن نیست که میتوان در یک لحظه هم تجارت کرد وهم تفریح اشتباهی که بسیاری میکنند ونتایج قابل قبولی از کار وفعالیت خود بدست نمی آورند.

با یک مثال ساده این موضوع را بیان میکنم فرض کنید که شما یک فرد فنی و تراشکار هستید وبرای انجام یک کار تراشکاری حساس ومهمی که پول زیادی نیز از محل آن پرداخت خواهد شد به یک کشور خارجی دعوت شده اید بنظر شما اگر این کار واقعا تخصصی وخوب وآینده دار باشد چه ذهنیتی از آن کار دارید یقینا انتظار دارید وارد یک گارگاه ویا کارخانه معتبر وخوبی که چندین دستگاه تراش با تکنولوژی خوب وکارگران ومهندسان فعال روبرو شوید ودر یک مدت زمان معقول باید پشت دستگاهی قرار بگیرید وبا دقت وظرافت مشغول تراش شوید تا بتوانید نتیجه معقول بدست آورده وتوانمندی خود را به بهترین نحو ممکن نشان دهید.

شما یقینا سعی خواهید کرد به این دعوت با آمادگی قبلی وحتی در صورت لزوم با برخی ابزار ولوازم فنی خود وحتی با تمرین کاری قبلی ولوازم ایمنی شخصی ولباس کار مراجعه کنید وساعتها وچندین روز نیز ممکن است صرفا" آمادگی کار وفعالیت ممتد را درذهن خود بگذرانید.

فرد دومی را درنظر بگیرید که او نیز به چنین دعوت مشابهی میرود ولی او بجای لباس کار لباس میهمانی بردارد و به بهترین وضع بخود رسیده وقبل از سفر تمرین رقص و با برنامه تفریح راهی شود ودر ذهن خود بجایی میرود که درکنار کار درآن محیط دوستی نیز انتخاب کرده وتفریح وعیش ونوش کند .

هرفرد عاقلی اگر بپرسیم که کدامین یک از این دونفر دراینکار نتیجه مطلوبتری خواهند گرفت یقینا نفر اول را خواهند گفت حال من یک پیش بینی از این دو نفر میکنم که شمانیز فکر نکنم با این تحلیل من مخالف باشید.

نفر اول به محض ورود به آن دعوت مکان وجایی واقعی که در ذهنش تصور میکرد را خواهد دید وبا دقت وپشتکار کارش را بخوبی انجام خواهد داد بطوری که نه تنها پول خوبی خواهد گرفت بلکه پیشنهاد کاری خوبی نیز به او خواهند داد وبه احتمال زیاد بعد از اوقات کاری نیز به دعوت مسئولان ومهندسان آنجا به بهترین رستوران ها وحتی اماکن تفریحی خواهند برد.

نفردوم از بدو ورود ومواجهه شدن با یک محیط کاری تخصصی وصرف آن شوق واحساساتی که داشت را نخواهد داشت وآنگونه که باید کار وفعالیتش را برای اینکه بتواند زودتر از اماکن تفریحی آنجا در آن مدت کوتاه سفر استفاده ببرد بخوبی انجام نخواهد داد ولذا در امتحان ناموفق شده وخود شخصا" به دنبال محیط تفریحی میرود تا شاید اگر کار را از دست داده حداقل در این فرصت از تفریحات به عالیترین وجه بهره ببرد وممکن است گرفتار محیط های خطرساز شده وحتی درآنجا نیز بجای تفریح پول و زمانش را از دست داده وگرفتار و نگران شود.

بنابراین باید بدانیم وبه این موضوع مهم توجه کنیم فرقی نمیکند که ما یک تراشکاریم ویا یک تاجر هردو حرفه ایی دارند ومتخصص هستند اگر برای کار وفعالیتی جایی میرویم تمام فکر و برنامه هدف را برای بهینه انجام دادن آن کار متمرکز کنید وبدنبال تفریح نباشید وبدانید ممکن است با انجام درست وبموقع وصحیح کار هم از نظر زمانی وهم از نظر موقعیت تفریحات بسیار بیشتر وبزرگتر و ادامه داری برایتان ایجاد شود که هرگز فکرش نیز به ذهنتان خطور نمیکرد وحتی اگر درآن مقطع زمانی موقعیتی تفریحی ایجاد نشود هم شما در کارتان موفق عمل کردید وحسرت چیزی را که قبلا" در برنامه نداشتید را نمیخورید حداقل چند روز موفق کاری را پشت سر گذاشتید که میتوانید درآینده چندروز تفریحی خوب را نیز برنامه ریزی کنید.

ولی آنها که کار وتفریح را با هم میخواهند داشته باشند به امید اینکه از هر لحظه زندگی استفاده مفید ببرند نه از کار لذت میبرند نه از تفریح ونه درکار موفق میشوند ونه در تفریح واگر فکر میکنند زندگی کرده اند بدانید در سراب وخیال زندگی میکنند نه در دنیای واقعی.

/ 0 نظر / 49 بازدید