راهکارمواجهه با رکود اقتصادی

  رکود اقتصادی همان طور که پیشتر گفتم یعنی کاهش معنی دار درتولید،درآمد،اشتغال،سرمایه گذاری همانطوری که برای همه ملموس است با تاثیر روزافزون رکود دراقتصادکشورمان سرمایه گذاری وتولید بشدت کاهش یافته یعنی بدلیل کاهش تقاضا وهمچنین کاهش فروش وکاهش یا تثبیت قیمت کالاها تولید کالا برای تولید کننده اقتصادی نبوده وگردش نقدینگی شرکت نیز بدلیل کاهش درآمد شرکتها بامشکل جدی مواجهه میگردد.وهمین امر برای تاجران نیز وضعیتی پیش میاورد که پرداختهایشان از دریافتهایشان پیشی میگیرد ودرنتیجه تاجران نیز به مشکل خرید وتامین کالا وپرداخت مواجهه میشوند.

 سرمایه داران نیز بدلیل عدم توجیه تولید ورکود بازار هیچ گونه تمایلی به سرمایه گذاری درتولید وتجارت نشان نمیدهند ووضعیت نقدینگی جامعه با مشکل جدی مواجهه میگردد.

  درچنین شرایطی شرکتها وموسسات بدلیل کاهش درآمدبامشکل پوشش هزینه ها مواجهه میگردند واولین اثر آن مشکل پرداخت هزینه ها واز جمله حقوق دستمزد وخرید مواداولیه...که این مشگلات منجرمیگردد تا شرکت بامشکلات عدیده ایی مواجهه گردد.

 رکود منجر میگردد تا هرچقدرفعالیت وشرکت بزرگتر باشد با مشکلات بزرگتری نیز مواجهه گردد ودرصورت به مشکل برخوردن شرکتهای معظم به صورت زنجیر وار شرکتهای تابعه وکوچکتر وتاجران را نیز بامشکل تداوم فعالیت مواجهه میگردند.

  روش مواجهه با رکود

  برای مواجهه با رکود بایستی نسبت به کاهش هزینه ها وکاهش وکوچک سازی فعالیت ،تعدیل پرسنل...یا تامین نقدینگی بلندمدت وهرگونه اقدامی که بتواند درجبران کمبود نقدینگی موثرواقع شود صورت گیرد.

  معمولا بدلیل اینکه دررکود بدلیل کاهش سرمایه گذاری ودرآمد تامین نقدینگی از طریق خود شرکتها وموسسات وفعالان اقتصادی براحتی ممکن نیست وتعدیل پرسنل دریک سطح وسیع خود تبعات اجتماعی واقتصادی زیادی را بدنبال دارد معمولا اینکار از طریق حمایتهای دولتی صورت میگیرد همانگونه که میبینیم دراکثر کشورهای توسعه یافته علاوه براستمهال وامها بودجه هایی نیز تصویب وبه شرکتها وموسسات پرداخت میکنند .

 درصورتیکه کشوری وضعیت رکود اقتصادی را جدی نگیرد وحمایتهای به موقع را انجام ندهد باگذشت زمان مشکلات شرکتها وفعالان اقتصادی بصورت تصاعدی افزایش میابد وهزینه جبران وکمک چندبرابر شده یا حتی دیگر درهرسطحی هم صورت گیرد کارساز نباشد.

 درچنین شرایطی تاجران نیز بایستی صبر وشکیبایی داشته وبا برنامه ریزی وسنجیده عملیات خود راپیش ببرند از انجام فعالیتهای گسترده نسنجیده پرهیز نموده وخرید خود را به سفارش مشتریان تقلیل دهند.

 سرمایه گذاران نیز دربرگشت سرمایه های خود فشار بیش از اندازه به شرکتها وتاجران نیاورده ومهلت لازم برای برون رفت از این وضعیت را به آنها بدهند.

 درصورتیکه چه دولت وچه سرمایه گذاران وشرکتها وتاجران به توصیه های فوق عمل ننمایند بیکباره شاهد ورشکستگی زنجیره ایی عظیمی از فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود که چه مردم عادی وچه شرکتها وتاجران ودولت همه را بامشکلات جدی مواجهه خواهد نمود.

 جالب اینست رکود بدنبال خود تورم را دارد که خود آن بدنبال رکود بدبختی وفلاکت فعالان اقتصادی وهمه رادوچندان میکند وروند توسعه اقتصادی کشوررا بیکباره چندین دهه به عقب میراند.

 امیدوارم کشورما بتواند با استفاده از متخصصان اقتصادی سریعا شیوه های برون رفت ازاین معضل اقتصادی را اتخاذ کنند کاری که متاسفانه تااین تاریخ هنوز صورت نگرفته وهرروز که میگذرد دیرتر میشود خوشبختانه کشورما افراد متخصص خوبی دارد هرچند دربدنه دولت نیستندواز نظریات آنها استفاده بهینه نمیشود!

 

به امید داشتن اقتصادتوسعه یافته

/ 0 نظر / 25 بازدید