بازارورکوداقتصادی

نزدیک به یکسال است که رکود سایه خود را بربازار گسترده ،البته شدت وتاثیراصلی آن چندماهی است که برای همه بازاریان درهرشغل وکاسبی کاملامشهود است

    اوضاع به هم ریخته کشورنیز چه ازنظر سیاسی واقتصادی خود عاملی گردیده تا تاثیر رکود اقتصادی دو چندان گردد یعنی با توجه به بحران رکود ولزوم حمایت ازبازارو تصمیم گیریهای نا بجا ویا عدم داشتن استراتژی صحیح حمایتی که بمانند بی توجهی یا بی اطلاعی مسئولین از شرایط حاضر است وهمچنین بحران سیاسی موجود همه دست بدست هم داده تا بازار وبازاریان را درحل مشکلات وبحران موجود وتداوم فعالیت برای عبورازبحران حاضرناتوان سازد

  بازارشریان اصلی اقتصادکشورمیباشد وتوقف وتضعیف آن همه شرکتها وفعالیتهای اقتصادی را با بحران مواجهه میسازد

برای شناخت ضعف وسردرگمی بازار  لازم نیست محاسبات پیچیده ریاضی واقتصادی رابکارگرفت بلکه با یک قدم زدن ساده دردل بازار وازچهره های بازاریان وسکون آن براحتی میتوان ارزیابی کرد

متاسفانه مسئولان وتصمیم گیرندگان اقتصادی نیز بجای بررسی وارزیابی رکود حاکم براقتصاد که مشخصا بابررسی وارزیابی بجا وشایسته میتوانستند مسیر اصلی ومحصولاتی که دروهله اول دچارتاثیر پذیری میشدند وشناسایی مرحله به مرحله بحران برسایرمحصولات یک برنامه حمایتی خوب تدوین کنند تا بیکباره باازدست دادن زمان چنین همه راگرفتاررکودنمیدیدیم وخودراناتوان ازحل آن ومنتظر که شاید باشانس واقبال تلفات وخسارتهای کمتری را متحمل شویم

 رکود یک بیماری اقتصادی است که اگراعلام شده جهانی است بدانید همانند بیماریهای انسانی همچون ایدز وآنفولانزای خوکی اگر برای مدتی خودرابه بیخیالی بزنیم ودرصدا وسیما دنیا راگرفتاربه آن نشان دهیم وخودرا منزه بدانید بعد ازگذشت زمان آمارها وارقام ما هرچقدرهم سرپوش بگذاریم بسیاراسفناکتر خواهد بود ونگران کننده تر چون این پنهان کاری جز رشد تصاعدی آن منفعت دیگری را بدنبال ندارد

 همه کشورهای دنیا حتی توسعه یافته ترین آنها براحتی مشکلات وبحران رکود حاکم براقتصادشان را اعلام میکنند وجالب اینکه صدا وسیمای ما نیز برای بهره برداری سیاسی همان گذارشها را با آب وتاب خاصی بیان میکند که انگاردنیا ورشکست شده وما دررفاهیم درحالی که باید از این گذارشها استفاده اطلاعاتی نموده وسریعا مسئولین ودست اندرکاران اقتصادی کشوررا آماج حملات قراردهد که آنها نیز ملزم به بررسی وگذارش مشکلات ناشی ازرکود باشند نه پنهان کردن آن که چون برای کارشناسان اقتصادی دنیا وحتی کشورما یک اصل اثبات شده است که اگربحران ناشی ازرکود دریک کشورتوسعه یافته لرزه ایجاد کند دریک کشورجهان سوم میتواند منجربه فرو ریختن ساختارها گردد

  همانندیک زلزله 6ریشتری که دریک کشورپیشرفته اگر دهها خانه راویران وچند نفری را هلاک میکند دریک کشور جهان سوم شهری را باهزاران بنا وانسان نابود میکند

بیایید اگرخود نیز علم اقتصاد وتجربه مفید نداریم به لطف خدادرایران تحصیلکرده بسیارداریم که ازمنابع این کشورهزینه شده وتحصیل کرده اند وخوشحال ازاین خواهند بودکه اگرمشاوره ایی لازم بود همانند یک طبیب که به ملیت وافکار وعقاید مریض توجه ندارد به مداوایش اقدام کنند ومشاوره ایی شایسته بدهند

 وتاسف ازاین که این همه دکترومتخصص اقتصادی داریم ولی مریض ما بی اعتنا به آنها ودرگیر صدها بیماری که برخی ازاین بیماری ها اگرعلاج نشوند به بیماری های ناعلاج تبدیل خواهند شد وبسیارخطرناکترازمشکلات سیاسی خواهد بود که باتمام توان درحال مبارزه با آن هستند

امیدوارم که به دکترها ومتخصصین سایر رشته ها نیز بها بدهیم واستفاده مفید ببریم وهمه چیز را با عینک بدبینی وسیاست ننگریم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید