علم بهتراست یاثروت؟

دردوران کودکی بسیاراین سوال توسط همکلاسی ها مطرح میشد وبسیاری از معلمان نیز بعنوان موضوع انشاء مطرح میکردند.

 آن موقع آموزش درهمه سطوح کاملا" رایگان بود وحتی جیره مواد غذایی نیز میدادند وما تقریبا" باموضوع پرداخت وجه برای تحصیل بیگانه بودیم وبه این علت مسیر تحصیل برای همه به آسانی ورایگان تا هرمقطعی امکان پذیربود.

 هرتحصیل کرده ایی حتی دررده دیپلم یک مقام ومنزلت خاصی داشت وبه راحتی استخدام وازحقوق وامکانات مکفی برخوردار میشد چه برسد آنکه بتواند به درجات بالای تحصیلی برسد که براحتی از هرتاجر ومتمکنی پیشی میگرفت.

 آن موقع ماباقدرت وبدون مکث جواب علم را انتخاب وبااقتدار جملات شیوایی نیز درارتباط با علت آن مینوشتیم.

درواقع برای همه ما کاملا" متقن ومبرهن بود که با علم نه تنها به شخصیت ومقام ومنسب میرسی بلکه به ثروت نیز دست میابی ودسترسی به آن نیز حتی ازدیپلم محقق میشد.

 الان که به این موضوع میاندیشم باخود فکرمیکنم اگرمعلمی این موضوع "علم بهتراست یا ثروت" رامطرح کند راستی دانش آموزچه جوابی دارد.

 ازهمان ابتدایی اگربخواهد بدنبال معلم خوب باشد وکلاس خوب باید به غیر انتفاعی برود وسالانه میلیونی خرج ثبت نام ورفت وآمد ...کند وبرای کلاسها وآموزشهای جانبی نیز لازم است به آموزشگاهها برود ونشریات آموزشی گران قیمت بخردودرادامه راه نیز که دانشگاههابا هزینه کلان انتظارش را میکشندواگرتوان تامین وتهیه مخارج این راه پرهزینه را داشته باشد وبتواند به مدارک عالی برسدتازه مشکلاتش شروع شده وآن هم پیداکردن شغل وکارمرتبط باتحصیلش است.

حال میبینیم که واقعا" برای دستیابی به علم ثروتی را میخواهد والا دراین مسیر پرخرج ازادامه علم بازخواهی ماند.

 من باخود میگویم که واقعا" اگربخواهیم صادقانه بگوییم باید اقرارکنیم اکنون ثروت بالاتر ازعلم است وباثروت به علم میتوان دست یافت وبی آن نه تنها به علم نمیتوانی دست یابی بلکه اگر عالم نیز شدی معلوم نیست به یک زندگی حتی متوسط دست یابی.

افسوس که چرا وچگونه این چنین باید باشد که فقر نه تنها شمارا به فساد وتباهی بکشاند بلکه ازعلم ورفاه نیز محروم نماید.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید

سلام چند تا بچه دارید؟