افسانه جومونگ وداستان ازیادرفته رستم واسفندیار

 واقعا جای تاسف است کشوری بدون سابقه تاریخی مقتدر افسانه ایی را میسازد ودرکشوری باسابقه تاریخی وفرهنگی بیش از ٢٠٠٠ساله بفروش میرساند واین ملت مظلوم نیز با اقبال فراوان درانتظار غروب خورشید لحظه شماری میکنند تا ساعت شروع سریال شروع شود.

 جوانی باایجاد لشگرچند صد نفری وبا کشورگشایی که دراندازه یک استان کنونی ایران نیست وبا استفاده از اطلاعات وروشهای نوین فیلم سازی وروانشناختی واجتماعی امروزین درعظیم جلوه دادن آن باز حتی کودک ایرانی میداند که یک هزارم داستانها ونقل وقول های بجای مانده ازرستم وسهراب وافراسیاب نیست ولی باز همه اورا آفرین میگویندآنها نیز این مردم مظلوم را که هیچ فیلم وسریال و...ازاسطوره های واقعی خود درصداوسیما وکتابهایش ندارند را شناختند واقدام به ساختن سریال دوم ،سوم ،چهارم... نیز پرداختند چه بهتر ازاین که هم برای خودتاریخ سازی میکنند وهم درآمد ارزی برای کشورشان ایجاد میکنند.

 بدتر ازآن اینکه جومونک ازطریق شرکتهای بازرگانی که سالها دراین مرزوبوم فروش میلیاردی کشورشان رارقم زده اند به ایران میاید وتبلیغات میلیاردی وفروش میلیاردی را نیز رقم میزند وبه تاثیر یک سریال افسانه ایی بهت زده میشود ومثل اینکه به بقیه دوستانش درسریال نیز اطلاع داده وقراره سری بعد نیز با سوسانو بیاید.

 تاسف از این دارم که اگر تاریخ افسانه ایی اینقدر میتواند تاثیر گذارباشد ودرآمد زا، تاریخ واقعی چقدرمیتواند اثربگذارد وچرا وبه چه علت صدا وسیمای ما بجای ریختن ارز کشور به جیب بیگانگان وتبلیغات آنها فیلم واقعی اسطوره های کشور گشای ایرانی راکه درکمال غیرت وقدرت وانسانیت بوده وشاید بیش از ٣/١دنیا را به سرزمین ایران اختصاص داده بودند وبقول خودشان خورشید درسرزمین ایران طلوع میکرد ودرآن غروب وبا یک شیوه کاملا علمی که حتی میگویند شیوه های مدرن امروزی همچون بیمه ومالیات ...نیز درآن دوران مورداستفاده ایرانیان بوده وقانون مملکت داری تدوین کرده بودند مگر این عظمت را پاس داشتن وبه تصویر آوردن آن چه خطری دارد جز عزت وقدرت برای ایران وایرانی.

 البته باید بدانیم وبخاطر داشته باشیم که چه بخواهیم ونخواهیم عظمت وعزت محو شدنی نیست .

/ 1 نظر / 4 بازدید