سرطان وتومورمغزی بدخیم را چگونه میشود علاج کرد

امروزه با رشد وتوسعه زندگی صنعتی بیماریها نیز رشد نموده و بیماریهای جدید وناعلاج بوجود آمده اند که علم پزشکی نیز باوجود رشد وارتقایی که یافته درمقابل برخی از آنها فعلا" ناتوان است از جمله بیماریهایی که در صورت ایجاد تمام توان ورحیه فرد مبتلا را تسخیر وپزشکان را درمقابلشان تسلیم میکند سرطان وتومورهای بدخیم هستند.

بسیار دیده وشنیده ایم که برخی  باورهای دینی قوی دارند ادعا میکنند که چنین بیماریهایی را توانستند با توصل به خدا و فرستادگانش شفا بگیرند و سلامتی خود را باز یابند.

البته دربین آنها نیز نه همه بلکه معدود افرادی به چنین سعادتی دست یافتند وچون بررسی میکنی میبینی آنها نیز همانهایی بودند که تسلیم بیماری نشدند وروحیه وامید خود را از دست نداند وگفتند اینهم مصلحت الهی بوده وزندگی انسان دست خداست وهیچ بیماری نمیتواند بدون مصلحت خدا درهروضعیتی که باشد بمیرد وخدا مصلحت بداند بیماررا شفا میدهد.

ولی جالبترین راهی که دیدم بیماری بود که درجوانی مبتلا شده بود وماردرش میگفت چون پزشکان بررسی کردند وبدخیم اعلام شد مادش میگفت گفتم فرزندم باید این بیماری را دروجودت به مانند یک دوست ومیهمان که از بین اینهمه افراد تورا انتخاب کرده بپذیری وبا آن زندگی خوب وصمیمانه ایی داشته باشی ومن از همان روز به این غده به چشم یک دوست نگاه کردم وحتی درمواردی که درد زیادی داشم دوستانه میگفتم دوست خوبم کمی آرام باش من درد میکشم وبا او همانند یک دوست صحبت میکردم والان که سالها سلامتی خود را بازیافتم واز بیماری بخش ناچیزی باقی مانده باز من با او صحبت میکنم وهمچون یک دوست درارتباطم.

واقعا چنین است و70% شفا را درمقابل هربیماری نه عمل ودارو و... بلکه امید وتسلیم نشدن وکنار آمدن با بیماری است به عبارت ساده تر هم چیز را دوست ومصلحت نامیدن تا سیستم دفاعی بدن بتواند درکمال اقتدار وفرصت با بیماری مبارزه کند وبیماری را تسلیم نماید.

بیماری که میاید باید یکی تسلیم شود اگرشما تسلیم نشوید او تسلیم خواهد شد.

بیماری نیز تشخیص دارد وتغییر میابد اگر بااو دوست شوید او نیز باشما دوست میشود وکنارمیاید.

/ 1 نظر / 33 بازدید
بزرگترين مرجع دانلود دانشجويان

جزوه ها اولين و بزرگترين مرجع دانلود کتابها-مقالات و پايان نامه هاي همه رشته ها دانشگاه به صورت کاملا رايگان. براي اولين بار دربرگيرنده کليه رشته هاي مهندسي و غير مهندسي