قحط الرجال

گویند درگذشته های دور حاکمی درسرزمینی وسیع به حکمرانی رسید که جمعیتی زیاد و اندیشمندانی بزرگ ومال واموالی بی پایان داشت ،حکمران بربسیاری از  اندیشمندانش اعتماد نداشت وامورات را نیز میدانست جز اندیشمند نمیتواند دراین سرزمین وسیع بگرداند با تلاش بسیار وظایف را به ده عنوان تقسیم وتوانست هشت عنوان را به افراد کاردان بسپارد ولی دو عنوان را کسی نیافت وبناچاربه به کسانی  که تجربه کافی درآن امور نداشتند سپرد، همین دو کافی بود تا بسیارتصمیمات اشتباه وبسیار خسارتها ببار آید ومردم وهمه فریادشان درآمد که مگر قحط الرجال است که مسئولیت را به آن بیخردان سپرده ایی!

  جوامع امروزی بسیار پیشرفته شده بطوری که همه کشورها بجز معدود کشورهای دنیا برای اداره امورخود قوانین ومقررات خاصی دارند وبسیاری از دولتها با انتخابات مردم به ریاست میرسند بنابراین چنین دولتهایی باید به مردمجوابگو بوده وباید درچارچوب قوانین فعالیت نمایند تا خسارتهای جبران ناپذیر به کشوروارد نشود وهرگونه انحراف از خدمت به مردم وتضییع حقوق آنها وتخطی از رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی به آسانی قابل پیگیری واصلاح باشد وهمه نهادهای قانونی واجرایی برای انجام بهینه امور کاملا تعریف شده ووظایف آنها را مشخص کرده اند وبه اندازه کافی از علم ودانش روز ومتخصصین وکارشناسان خبره درمیان مردم برخوردارند.

 ولی متاسفانه درمواردی اتفاق میافتد که حاکمان ونمایندگان  بعد از انتصاب توسطمردم بجای توجه به وظایف تعریف شده درقانون واساسنامه وبجای هدایت علمی وصحیح به شعار وفریب روی میاورند که این راه را بهترین راه برای پیاده سازی امیال خود وانتصاب دوستان وآشنایان به امورات بزرگ واساسی است که این عمل خسارات جبران ناپذیری را میتواند ببار آورد وچنین تیمی به راحتی قابل شناسایی است که چون همه گفتارها ورفتارها بجای اتکاءبه آمار وارقام وتحلیل علمی،متکی به شعار بداخلاقی است .

 هرکشوری برای اداره امور رییس قوه مجریه ایی دارد که اونیز از وزارتخانه ها ی مختلف تخصصی برای هدایت وانجام صحیح امور بهره میگیرد واین وزارتخانه ها همه تخصصی بوده وهزارن کارشناس درپستها ی مختلف ودارای تحصیلات مرتبط وبا آموزشهای موردی وکاملا" آشنا به قوانین وسیستم موجود درآن فعالیت میکنند(پیروجوان) ولی اگر یکباره ببینی که ریاست ووزارت آن را فردی غیرمرتبط بعهده میگیرد باید دربهبود فعالیتهای آن وزارتخانه شک کنی واگر دیدی چنین وزیری اتوبوسی از کارشناسان ومعاونین نیز بدنبال دارد باید صددرصد بدانی که آنها نه برای مدیریت آن وزارتخانه بلکه برای تضعیف وتخریب آن آمده اند.

هرکشوری نمایندگان ومجلسی دارد که نماینده انتخابی مردم میباشند که اگرچنین باشد باید دروظیفه قانون گذاری منافع ملی را مدنظر قرارداده وبرای دفاع از حقوق وحقه آنان از هیچ تلاشی کوتاهی نکند واز هیچ مسئول ومقامی نهراسد که اگر چنین نکند بدانید که گرفتار پست ومقام وجاه وجلال شده وبدنبال اهداف فردی میباشد تا جمعی.

هرکشوری قوه قضایی دارد که میخواهد با قسط وعدالت مانع تضییع حقوق ملت شود وهرمقام ومسئول وفردی که قوانین ملی را زیر پا بگذارد که اگرچنین نکند بدان که مقام قاضی براو منتصب نیست وخود ابزاری است برای حاکمان وظالمان.

بنابراین چه آسان است خدمت کردن ومردمی بودن رضایت مردم را تامین کردن وچه آسان بدرستی وکمال اداره کردن امور با گماردن افراد متخصص برمنصب امور ورشد توسعه افزایش رفاه عمومی مردم وچه آسان است خطا کردن وانتصاب افرادغیر متخصص ومجرب برمسند امور ونادیده گرفتن قوانین وتخطی از وظیفه اصلی وعدم جوابگویی به مردم وهمه را نادان فرض کردن وخاطی دانستن وخودراحق وحاکم جان ومال مردم دانستن .

چون چنین شود مردم مثل معروف را گویند "دراینجاقحط الرجال است ؟"

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید