رمزموفقیت درتجارت(2)بامثال ساده

قبلا"توضیح وتعاریف علمی تاجر وتجارت صحیح را عنوان کردم وبرای تفهیم کامل موضوع یک مثال ساده عنوان میکنم:

 سه نفر به نامهای محسن ،مجید ،داریوش را درنظر بگیرید با مشخصه های زیر:

محسن: فردی باریسک بالا ومعتقد به شانس واقبال

مجید :فردی جدی ودنباله رو که از خود ایده ونظری نداردومحطاط

داریوش:فردی مقرراتی وبرنامه ریز وایده نگر

این سه نفر با علاقه ایی که به بازار وتجارت داشتند اقدام به ورود به بازار کرده وهر کدام فعالیتی را شروع میکنند.

 محسن بدلیل ماهیت ریسک پذیری خود وبا بررسی رقبا وبازار بیکباره شروع به معرفی وانجام فعالیت  دربازار نموده بطوری که همه مشتریان وتاجران کهنه کاررا متوجه خودنموده وفعالیت خودراآغازمیکند.

مجید بدلیل عدم داشتن ایده ونظری پس از بررسی درمسیری شروع کرد که بتواندیکی از پیشکسوتان وموفقین بازار را زیر نظر داشته ودقیقا"روش اورا الگو برداری کند.وبه این دلیل ناچار بود به هرطریق ممکن با او ارتباط برقرارنموده ورابطه ایجاد نماید.

 داریوش به دلیل داشتن ایده ونظر وقانونمندی سعی نمود بارعایت ضوابط وکاملا" تعریف شده فعالیت جدیدی را بنا نهاد وبدلیل اینکه بسیار آرام وبا برنامه خاص دربازار حضور پیداکرد توجه خیلی ها را به خودجلب نکرد.

 سال اول ودوم:

بدلیل اینکه هرسه دربازارعمده فروشی شروع بکار کرده بودند برای معرفی وشروع حداقل چندسالی لازم بود.

 محسن دراین چندسال آوازه ایی پیداکرده وفروش بالایی باحاشیه سودپایین دارد وتاجران اصلی درمقابلش جبهه گرفته اند ومشتریان زیادی بااو مراوده ایجاد کرده اند ومحسن نیز بی پروانه به خرید وفروش میپردازد وشعار میدهد که دراین بازار نخواهد گذاشت کسی با او به رقابت بپردازد برخی از تاجران درمقابلش سکوت کرد ه اند ومیگویند این بار به سرمنزل نخواهد رسید واین مسیری که او میپیماید عمری کمی دارد ومنتظرند تا محسن به مشگل برخورد ولی عده ایی نیز به مقابله با محسن پرداخته اند ودراین رقابت مشتریان محسن را که قبلا" مشتری آنها بوده را دوباره با کاهش قیمت به خود جذب میکنند ومحسن نیز شدیدا" درحال مقابله با آنهاست وازهر ترفندی دراین را ه استفاده میکند.

 این تلاش محسن وبدلیل اینکه از توان سرمایه ایی کمی نسبت به تاجران با سابقه دارد وتاجران نیز برای مقابله با او حتی درمواردی به ضرر محصول را عرضه میکنند وهمچنین بدلیل فروش بی رویه محسن وکلاه برداری برخی از مشتریان هر روز ضرروهزینه اش بیشتر میشود و ازآنطرف نیز با افت فروش مواجهه میگردد وتقریبا" این وضعیت او را با سردرگمی خاصی مواجهه کرد ه است.

مجید بدلیل دنباله رو بودن یکی از تاجران را توانسته زیر نظر گرفته وارتباط برقرارکند ولی همان مسیری را میرود که اومیرود وغافل از اینکه ممکن است دراین مسیر مشگلات ومواردی پیش بیاید که حل آن درتوان مجید نباشد وبدلیل دنباله روی وعدم دستیابی به همه اطلاعات وروشهای تاجر کهنه کار واینکه بسیاری از مشگلات بایددرمسیر راه تجربه شود باعث شده تا مجید روند بسیار کندی داشته ونه شناخته شود نه رشد یابدوفقط خوشحال از این است که دربازار حضوریافته وخرج خود رادرمیاورد.

داریوش دفتر ی وفعالیتی را با برنامه ریز ی شروع کرده وهرچند تاجران ومشتریان احساس میکنند که اوتوان انجام فعالیتی وسیع وبیشتری نسبت به محسن وبسیاری از تاجران را دارد ولی طوری حرکت میکند که حساسیت آنها را نینگیخته وبا هرترفند وشگردی بدنبال مشتری نیست واین امرمنجر شده بسیاری ازتاجران نه تنها درمقابل او جبهه نگیرند بلکه سعی دارند با احتیاط  آرامی با اوارتباط برقرارکنند واین باعث شده با اینکه دراوایل وبدلیل فروش با برنامه وبدور از رقابت مشتری کمی متوجه آنها بودولی رفته رفته فروششان بیشتر شده واکثریت فروش آنها به تاجران بوده یعنی خود بخود وبه دست خود تاجرانی که کسی را براحتی درمسیر وحدود فعالیتشان راه نمیدهند وارد شده درصورتی که محسن با این همه تلاش وسر وصدا هیچ فروشی به تاجران ندارد.

دراین بین بدلیل حسن رفتار وبا برنامه داریوش باعث شده بسیاری از تولید کنندگان وسرمایه کذاران نیز متوجه داریوش شده ودرتلاش باشند با او ارتباط برقرارکنند وهمین موضوع توان داریوش را چندین برابر کرده وهمه تاجران او را توانمندترین دربازار بدانند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 3 بازدید