کشتی آزاد وقهرمانی جهان مبحث مدیریتی

قهرمانی کشتی آزاد کشورمان نشانگر اینست که کشورمان در رابطه با برخی رشته ها مدعی جهانی است و بودن اسامی همچون روسیه و آمریکا بعنوان قدرتهای مطرح این رشته نشانگر این است که وجود پتانسیل درهر رشته ایی بسیار مهم واساسی است.

آنچه دراینجا بیشتر میخواهم اشاره کنم عبور تیم کشوری همچون آذربایجان از بسیاری از مدعیان حتی کشورهایی همچون روسیه وترکیه وورود به مرحله فینال بود که این امر مهم علتی جز اهمیت وتاثیر برنامه ریزی و هزینه مناسب ومدیریت شده درامر ورزش ندارد .

جمهوری آذربایجان توانست در یک دوره چندساله و با بکارگیری مدیران ومربیان کارآزموده و برنامه ریزی وهزینه مدیریت شده ومناسب درامر کشتی وحتی رشته های دیگر منجر شده که بیکباره در کشتی فرنگی قهرمان جهان شده و درکشتی آزاد نیز مقام قهرمانی را بخاطر تجارب بالای کشتی گیران ما از دست بدهد وباید یقین داشته باشیم که بااین برنامه ریزی وبدست آوردن تجربه راهی که بقیه درطول چندین دهه پیموده اند در چند سال خواهد پیمود.

این موضوع هشدار جدی به همه کشورهاییست که مدیریت برنامه ریزی و هزینه و...درامرورزش را مهم تلقی ننموده واحساس میکنند باید بنیه وتجربه داشت وهمانند روسیه فکر میکردند همیشه حرفی برای گفتن داشته وکسی نمیتواند  آنها را براحتی بگیرد.

عبور جمهوری آذربایجان از ترکیه وروسیه نمونه مسلم وخوبی است که همه بدانند علم وبرنامه ریزی و مربی وآموزش وتدبیر بالاتر از بستر وتجربه و جمعیت و موقعیت بوده ودرواقع هر موردی چه ورزش باشد وچه تولید و تجارت و... همه وابسته به برنامه ریزی و هدفگذاری و سازماندهی و آموزش ومدیریت میباشد.

موضوعی که متاسفانه بسیاری از تصمیمگیران فقط درحرف قبول داشته وبه آن عمل نمیکنند وبسیاری از با تجربه ها اسیر تجارب خود هستند تا تفکرشان و همین موضوع منجر میشود تا مدیریت وبرنامه ریزی کنار گذاشته شود.

/ 0 نظر / 51 بازدید