دهکده جهانی بنام زمین

 عنوان دهکده جهانی سالهاست که توسط اندیشمندان مورد استفاده قرارگرفته حتی درآن موقعی که فقط ارتباطات اقتصادی وتجاری ومخابراتی توسعه پیداکرده بود وارتباطات اینترنتی وماهواره ایی هنوز به این گستردگی نبود.

 با رشد ارتباطات اینترنتی وماهواره ایی شاید این ارتباط ازیک دهکده نیز بالا رفته وبه ارتباطات درون خانواده تبدیل شده بطوری که شما از درون منزل خود به راحتی میتوانی با اقساط نقاط جهان ارتباط برقرارکنی ویا اخبار واطلاعات ورویدادهای آنها را مطلع بشوی ،گسترش ارتباطات دراین وسعت قابل تقدیر بوده وخود این میتواند محور اصلی عدالت ودوستی باشد زیرا که هرگونه اتفاق خوب وبد به سرعت به خانواده ها منتقل میشود وشاید یکی از عوامل اصلی تنش ها وحرکتهای آزادی خواهانه ملتها نشئت گرفته ازاین آگاهی ملتها از نحوه زندگی هم نوعان خود دراین کره خاکی میباشد.

 البته باید اقرارنمود ممکن است دردرون این اطلاع رسانی ها وشبکه های ارتباطی گسترده سوء استفاده های سیاسی وفرهنگی و... نیز باشد ولی چون بیننده وشنونده اصلی آن انسان فکور وتنوع خواه است وهمیشه بدنبال سعادت ورفاه ورشد وترقی توام با انسانیت وافتخارمیباشد پس خوب وبد را خود خواهد شناخت ولزومی به نگرانی دراین انتخاب نیست.

 شاید زندگی آپارتمان نشینی را نیز بتوان دربدو پیدایش به این زندگی ارتباطی نوین تشبیه کرد که چگونه درابتدا پدران ومادران نگران تاثیرات منفی ومشگلات شخصیتی وانحرافی همسایگان بودند ولی درطول سال وتجربه زندگی آپارتمان نشینی به وضوح متوجه شدند که بسیاری از آن نگرانی ها بی مورد بوده ودریک مدیریت مشارکتی وتعیین مدیریت خوب برای ساختمان توام با نظارت ،آپارتمان نشینی شاید بسیار راحت تر وبهتر وبا امنیت بیشتر نمود پیدا کرده است.

 گذشته افراد درگذشته ویا شیوه های استثماری بسیاری از کشورها درچندین دهه قبل نمیتواند نشانگر تداوم آن شیوه ها دردوران کنونی باشد هرچند برتری طلبی خصوصیتی است ذاتی ولی با رشد این ارتباطات دیگرمرزها معنی ومفهومی نداشته وآنچه بعنوان مرز درنقشه میبینیم جز تصویری بیش نیست.

 شما دردهکده وروستاها هم میبینید که فئودالی وکدخدایی وجود داشته وچگونه الان آن شیوه ها درشهربه شهرداری وشورا ودرده به بخشداری وشورا تغییر شکل دادند پس تصمیم گیر درهمه زمانها ومکانها لازم است ولی بهترین شیوه ها ،شیوه مشارکتی است.

 عدم توجه حاکمان کشورهایی همچون تونس ومصر...به خواسته مردم تلاش درحفظ قدرت وترویج وتزریق تفکرخود میبینید که چگونه طوفانی از اعتصابها ومخالفتها دربین ملتها ایجاد میکند واین نه منوط به آنها بلکه حتی درکشورهای توسعه یافته نیز توجهی به خواسته ملت داده نشود یا مسئولی به بی کفایتی وفساد متهم شود دریک لحظه اطلاع رسانی میشود واعتصاب واحقاق حق میشود.

 دراین دهکده دیگر هیچ حکومت ومسئول ومدیری نمیتواند بی توجه به قوانین انسانی بین المللی واحترام به ملت خود ورعایت حقوق دیگران به دیکتاتوری ادامه حیات دهد وباید چشمها وگوشها راباز کند حرفها ومشگلات را بشنود وخودرامالک جان ومال دیگران نداندکه چون همه بیدارند ومطلع وهوشیار.

 دراین دهکده بدون مرز دیگرنمیتوان چشم وگوش مردمان رابست همان کاری که شوروی سابق کرده بود وحتی رفت آمد مردم خودرانیز کنترل میکرد وبا دنیای خارج ازترس اینکه مبادا ببینند مردمان دیگرچگونه زندگی میکنندقطع ارتباط کرده بود وسعی میکردند دنیای خارج را آنگونه که خود میخواهند نه آنگونه که هست نشان دهندوبرای این با هرگونه ارتباطات واطلاع رسانی مخالف بودند وبا آن مبارزه میکردند ودیدیم که چگونه از هم پاشید وواقعیتها برمردمانش روشن شد پس چنین مبارزه ایی مبارزه با خود ونابود ساختن تاری است که بدور خودتنیده اند نه مردم مظلوم .

بایدهمه همه از تجربه گذشتگان جباران وظالمان عبرت بگیرند ونگذارند تا نام یادشان لکه ننگی درتاریخ باشد که متاسفانه افرادی همچون قزافی چنین میکنند ومانیز درتاریخ داریم حاکمانی همچون ضحاک را.

 بیایید همه همه به عدالت انسانیت ودوستی با خانواده خودو همسایه ودوست وحتی طبیعت ...زندگی کنیم واین دهکده کوچک جهانی را به دهکده صلح صفا تبدیل کنیم که نظم و نظام دنیا سیری جزاین را نخواهد داشت وبدیها وزشتیها رسوا ونابود خواهدشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید