موتورسوار

همیشه صدها وهزاران موتورسوار را میبینم که درخیابانها وکوچه های تهران درتردد هستند .

آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،خسارت جانی و.... تنها گوشه ایی از موارد وعللی هست که اکثر کشورها اجازه تردد موتورسیگلت را نمیدهند.

متاسفانه درکشور ما تا کنون هیچ گونه توجه وتدبیری برای این معضل بزرگ اندیشیده نشده واحتمالا" روزی بیکباره توجه همه به آن جلب میشود وانتقادها ومقاله ها وکنفرانسها شروع به تجزیه وتحلیل ومحکومیت آن میکنند.

 آری درکشور ما صاحبان نظریه ورسانه ومسئولین تا توجه ونظرشان به چیزی جلب نشود ویا از طرف دولت وحاکمان از چیزی ایراد گرفته نشود کسی را به نوشتن وتحلیل آن موضوع ذوقی ویا شاید ترسی درورود به آن نیز عاملی درسکوت ماندن باشد.

 شاید دربسیاری از کشورهای توسعه یافتگی دلیل توسعه یافتن این است که معضلات اجتماعی واقتصادی وسیاسی را قبل از اینکه ایجاد شود ویا به مرحله حاد برسد شناسایی تحقیق وبررسی وبا استفاده ازرسانه ها وارائه مقالات علمی مسئولین را وادار به مقابله وتوقف آن میکنند ولی درکشورهای جهان سوم تا یک معضلی گریبانگیر جامعه نشده وخود مسئولین را به دردسر نیانداخته هیچ بررسی وتدبیری لازم نمیدانند وبه آن بی توجه هستند.

 بسیارشنیده بودم که آمار تلفات جانی موتور سیگلت ها درکشوربیش از موارد دیگر است ولی امروز در هنگام مراجعه به دفترکارمان دربازار مشاهده سه تصادف درمقابل چشمان خود وبا فاصله از همدیگر آن را باور داشته وتاسف خوردم.

 اگر مسئولی بخواهد با این معضل اجتماعی آشنا شود کافی است یکی از خیابانهای بازار تهران را که اکثرا" پل عابرپیاده نیز ندارند عبور کند وبداند که مردم چگونه هرروز درمقابل این تیرهای سمی از چله خارج شده جانشان را بدست گرفته اند واز فردای آن روز چه مخالفت ها وتبصره وقانونها که دررابطه با محدود کردن آنها تدوین نشود وصاحبنظران نیز شاید با هشدار مسئولی بیدارشوند وهزاران مقاله تدوین نمایند وبه روزنامه هایی که جزمقاله آنها مقاله دیگری را به چاپ نمیرساند ارائه دهند.

بالاخره حیف است که با بی توجهی به این معضل بزرگ اینهمه خسارت جانی ومالی وآلودگی صوتی وهوا...را باعث شویم اگر به کشورهای دیگر نیز مسافرتی داشتیم تازه متوجه میشویم چه اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم ،شاید میخواستیم دوچرخه سواری را مجوز داده وترویج دهیم که اشتباها" به جای آن این وسیله دوچرخ قتاله را به خیابانها فرستادیم.

 زن وفرزند هیچ موتورسواری نیز نمیداند که شوهرش ازمنزل خارج شد دوباره شام سرسفره خواهد نشست ،یا درگوشه زندان بخاطر تصادفی که هرلحظه درانتظار اوست ویادیارباقی خواهد شتافت.

/ 0 نظر / 13 بازدید