حسابدار خانواده خود باشیم

 حال که هدفمندی یارانه نیز عملیاتی شده ودرواقع منابع درآمدی وهزینه ایی خانوارها دستخوش تغییرات گردیده اکنون باید به برنامه ریزی مالی بویژه درخانواده هایی که سطح زندگی آنها متوسط وزیر خط فقر میباشند باید جدی گرفته شده تا بتوانند هزینه های زندگی خود را با درآمدهایشان تنظیم کنند ، اگر درگذشته چنین الزامی وجود نداشت به این علت بود که هزینه های ضروری خانوار همانند نان وبرق وآب وگاز هزینه قابل توجهی نبود وبه ندرت پیش میامد که درتامین وپرداخت آن با مشکل مواجهه گردد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه صرف نظر از یارانه دریافتی این هزینه ها قابل توجه بوده وعدم برنامه ریزی وتوجه به آنها میتواند مشکلات زیادی را به خانواده تحمیل نماید.

 دراینجا لازم به نظر میرسد که حتما" یکی از افراد خانواده مسئولیت حسابداری وبرنامه ریزی را بعهده گرفته وحداقل سعی نماید تا منابع مالی حاصل از یارانه ها درالویت اول به مصرف موارد مربوطه هزینه شده ودرصورت داشتن مازاد مثبت به هزینه های دیگر مورداستفاده گردد.

 این کار غیر ممکن خواهد بود مگراینکه حتما" برای یارانه حساب بانکی مستقلی از حساب جاری معمولی وروزمره خانوار مورد استفاده قرارگیرد وکارت یا امکان برداشت آن دراختیار حسابدار خانواده باشد ،هرچند درظاهر امر پیشنهاد فوق جدی گرفته نشود واحساس نمایید عملیاتی نیست ولی درباطن ودرصورت عدم توجه به موضوع فوق بدلیل ایجاد مشکلات پرداخت برای خانوار ایجاد شود کاملا" ضروری وحیاتی خواهد بود.

 حسابدار خانواده میبایستی برای انجام بهینه برنامه ریزی هزینه وپرداخت خانواده ابتداء" اقدام به ثبت هزینه ها وپرداختها نماید تا بتواند متوسط هزینه خانوار درهر فصل را بصورت واقعی تعیین وبرآوردهای لازم را به نحو موثری انجام دهد.

 امروزه خانوارها علایق وسلایق مختلفی دارند وهمانند گذشتگان دارای زندگی ساده وبا حداقل ها نیستند وتجمل گرایی وچشم هم چشمی وهزینه های تعریف نشده زندگی فقیر وغنی را تهدید میکند وخانواده ها سطح خانوادگی خود را درنظر نمیگیرند درصورتی که درگذشته چنین نبود وخانواده ها سطحی برای خود قایل بودند وبی رویه باهم به رقابت ناسالم نمیپرداختند.

/ 0 نظر / 20 بازدید