سرمایه دار کیست؟

بنظر شما چه کسی سرمایه دار است ؟ آیا شما میخواهید سرمایه دار بشوید؟ خیلی ها بدنبال این هستند که سرمایه دارشوند وخوشبختی را درآن میبینند ولی چون تعریف صحیحی از سرمایه داربودن وسرمایه دار شدن ویا بهتر بگویم چه چیزی سرمایه محسوب میشود ندارند هیچ گاه خود را خوشبخت و سرمایه دار احساس نمیکنند وداخل یک مسابقه ومسیری میشوند که پایانی ندارد.

من در اینجا یک تحلیلی از سرمایه میارم تا شاید بتوانیم خودمان را بهتر ارزیابی کرده وخوشبختی را بهتر و واقعی تر بدست آوریم ودرواقع اگر معدل سرمایه مان بهبود یافت وبه سرمایه معقول رسیدیم از همان مقطع خوشبختی را هم لمس کنیم وخود را خوشبخت بدانیم.

سرمایه انسانی رامن درچهار بخش تفسیر میکنم:

1- سرمایه مادی : سرمایه ایی است که بهترین مسیر آن مسیری است که از فعالیت ها وتلاش های شخصی ما بدست آمده باشد ویا اگر از جایی نیز رسیده باشد هم منشا ء آن صحیح وشفاف بوده وهم ما برای نگهداری ورشد وافزایش آن تلاش خوب ومدیریت شده ایی انجام داده باشیم که از نظر مدیریتی سرمایه تعریف شده ویا از نظر دینی سرمایه حلال نامیده میشود.

ولی به هرحال منظور از سرمایه مادی همان داشتن مال وپول وامکانات است هرچند برای آن تعریف مشخص وواضحی نیست وسقف مشخصی برای آن تعریف نشده است.

2- سرمایه عقل وشعور انسانی: این سرمایه از علم وتحصیل ودانش اندوزی ومطالعه واستفاده از تجارب دیگران و تجارب مفید درمسیر فعالیتها بدست میاید انسان برای خوشبختی ویا بهتر بگویم برای درک صحیح وشناخت آگاهانه از دنیای مادی و نظم حاکم برآن و تشخیص خوبیها وبدیها و زشتیها وزیباییها و استفاده صحیح از منابع وسرمایه انسانی و تعریف صحیح خوشبختی و اینکه چگونه میتواند از حداقل امکانات بیشترین بهره وری واستفاده را ببرد واز موقعیتها و فرصتهای زندگی بهترین واصولی ترین استفاده راببرد و همچنین بتواند سرمایه ها وامکانت مادی خود را بخوبی مدیریت کرده ودیگران را نیز بخوبی  ودر مسیر درست هدایت کند نیاز به عقل وشعور دارد.

در عصر کنونی یکی از مسیر های اصلی دانش اندوزی تحصیل و مطالعه و تحقیق است که میتواند مارا در دستیابی به علم ودانش وآگاهی ودر راس آن شعور انسانی یاری دهد.

مشخصا با داشتن  دانش آگاهی بیشتر میتوانیم بهترین استفاده را از سرمایه مادی ببریم ودرصورتی که کسی عقل وشعور انسانی اش پایین باشه سرمایه مادی نه تنها برایش فایده ایی نخواهد داشت بلکه دردسر آفرین وزجر آور نیز خواهد شد زیرا برای استفاده بهینه از سرمایه مادی مدیریت وعقل وشعور باید داشت.

شعور وعقل سرمایه ایی است که هر چقدر از آن خرج کنیم فزونی یابد وارج وارزش انسان نزد دیگران نیز بسیاربالاست وکسی که سرمایه مادی صرف دراختیار دارد نمیتواند با آن عقل وشعور خریداری نماید ولی کسی که عقل وشعور دارد براحتی میتواند صاحب سرمایه مادی شود.

3- شخصیت واعتبار :انسان باشخصیت ومعتبر کسی است که احترام دیگران را بخوبی دارد و حرفش نزد دیگران بالاترین سند است . انسانی که مورد احترام و ارج و قرب دیگران است .

همه او را دوست دارند وداوری و حرف اورا با جان ودل میپذیرند او درواقع صاحب جان ومال دیگران است.

سرمایه مادی وعقل وشعور برای انسان ممکن است موقعیت وسرمایه مادی ایجاد کنه ولی نمیتواند اعتبار وشخصیت ایجاد کند.

شاید در یک شهری فردی  باشد که بیشتر بزرگترین سرمایه دار آن شهر ویا باهوش ترین وداناترین فرد آن شهر شخصیت واعتبار داشته باشد ومردم برای او احترام ویژه ایی قایل باشند .

یا در جمع فامیل واقوام فردی باشد که دارای بالاترین شخصیت واعتبار در نزد همه باشد درصورتی که از نظر تحصیل وسرمایه مادی  درحد متوسط حتی پایین باشد.

4- سلامتی وتندرستی : داشتن تن وروان سالم خود بزرگترین سرمایه است که هرچند ممکن است داشتن توان مالی کمک موثری برای حفظ سلامتی داشته باشد ولی بیشتر آن وابسته است به داشتن فعالیت های ورزشی و رعایت تغذیه وداشتن روان سالم که درسرمایه مادی بالا بسیاری از این موقعیت ها از بین میرود همانند روان آرام ویا فعالیت بدنی لازم بنابراین یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی تن وروان سالم است که چون بهم بریزد فرد آماده است تا کل سرمایه مادی خود را بدهد تا آن رابدست آورد وآن موقع است که ارزش واقعی آن مشخص میشود.

برای واضح شدن این مثال میتوانیم اشاره کنیم اگر کسی دو چشمش در حال کورشدن است  ویا دو کلیه خود را از دست داده ویا سکته کرده چقدر حاضر است بدهد تا سلامتی دوباره خود را بازیابد.

این چهار مورد اشاره ایی بود به اینکه خیلی موارد دیگر هست که جایگاه بالاتر ومهمتری نسبت به سرمایه مادی دارد وشناخت صحیح این موارد منجر میشود تا درصورت داشتن هریک از آنها خود را سرمایه دار بدانید ویا اشتباها" برای بدست اوردن هرکدام از آنها سرمایه ایی را از دست ندهیم.

/ 1 نظر / 614 بازدید
صدف

سلام. خوبين؟ طاعاتتون قبول. منم يه وب با موضوع موفقيت دارم. خوشحال ميشم نظر شما هم در مورد مطالبش بدونم :)

Whoops, looks like something went wrong.