چراهمه وزیران باسیاست مشغولند!؟

  چندفصل از سایه رکود اقتصادی براقتصاد کشورمان میگذردواکنون دیگراثرات آن به عینه قابل لمس است ومتاسفانه دریغ از کوچکترین ارائه راهکارهای علمی مدون جهت خروج ازآن!

  من نمیدانم اگردولت هرکشوری متشکل از وزرای مختلفی میباشد واگردرکشوری به هرعلتی مشکل ومعضل سیاسی پیش میاید آیا درست است که همه وزرا ومدیران ودولت همه امورات وفعالیتهای تخصصی خود رامعطل نموده ومتمرکز مسائل سیاسی گردند!

 من نمیدانم چه مفهوم ومعنایی دارد که هر مشکل سیاسی پیش میاید وزرایی همچون وزیر اقصاد وکشاورزی وبهداشت و...که ارتباط موضوعی به مسائل سیاسی ندارند نیز مشغول مسائل سیاسی میشونداگربگویند اینطور نیست پس به من بگویند در هفت یا هشت ماهه چه سیاستهای کاربردی درمقابله بارکود اقتصادی ومعضلات کشاورزی وبیماری های ویروسی انجام دادند والان چه میکنند جز اینکه درمصابحه ها وشعارها برای همراهی دولت درمسائل سیاسی رکود ومشکلات اقتصادی ویا درزمینه کشاورزی آمارهای اسفناک تولید وواردات ودرزمینه بهداشت اعلام وپذیرش دیرهنگام ورود بیماریهای مسری جدید همش سیاسی عمل میکنند.

  آیا میدانید عدم اعلام بموقع مشکلات نه تنها کمکی به دولت نمیکند بلکه موجب آبرو ریزی وخسارتهای جبران ناپذیر میشودمشکل به بحران تبدیل شده ورفع آن دیگربسادگی میسر نخ.اهد بود!

  آیا میدانید رکود بسیار خطرناک تر از موج عظیم اعتراض عمومی به دولت است !اگر راهکارهای به موقع اتخاذ نگردد نه تنها خسارت مادی زیادی به کشورمیزند بلکه با اعلام ورشکستگی شرکت ها وفعالیتهای اقتصادی موج عظیم بیکاری واعتراضات کارگری رابدنبال دارد که مقابله با آن براحتی میسرنیست.تمام زحمات چندین وچند ساله وهزینه های سرمایه ایی هنگفت ملی درجهت توسعه اقتصادی را ازبین برده وکشوررابه چند دهه گذشته میبرد وروز ازنو وروزی ازنو!اگردرنموداررشد وتوسعه آن راترسیم نمایند اشک از چشم هردلسوزی سرازیر میشود.

  همیشه گفته اند که اگرکسی درسمتی بدرستی انتساب نشود بدلیل ضعف تخصصی همیشه بدنبال کارها واموراتی میرود که درحیطه اونیست تاشاید بتواند ارزیابی عملکردش را ازدید ناظران منحرف نماید ،اگرعامل این بی توجهی وزیران ومدیران به مسئولیتهای اصلیشان این باشد واقعا" جای تاسف است.

  آیا میدانید بسیاری از شرکتها وفعالیتهای اقتصادی وتاجران دربحران عظیمی بسر میبرند که با یک اعلام ورشکستگی یکی از آنها که بناچار اتفاق خواهد افتاد بسیاری ورشکست شده وباوضعیت تاسف انگیزی روبرو خواهیم شدحال ماچشمانمان راببندیم وبگوییم رکود برمااثرنکرده وهراقتصاددانی هم که بادلسوزی وضعیت موجود راگوشزد کند بگوییم ضدانقلاب است اگراینطوری معضل اقتصادی حل میشود ادامه دهید!!

 آیا میدانید رکود مرد وزن ،کوچک وبزرگ ،سرمایه داروبی سرمایه،باغ داروکارخانه دار،غنی وفقیر،بقال وخراز....همه راگرفتارمیکندوبیکاری وکاهش تولیدوکاهش درآمد وکاهش سرمایه گذاری را تواماباهم دارد.

 آیا میدانید قضیه با خاتمه رکود پایان نمیابد وبدنبالش تورم میاید که خود دوباره مشکلات مردم رادوچندان میکند .

 من نمیدانم یعنی واقعا متصدیان ومدیران اقتصادی ماواقعا با این مفاهیم اقتصادی بیگانه اند!؟ که اگرنباشند باید جرات وشهامت این را داشته باشند که همچون یک پزشک این بیماری اقتصادی را عنوان نموده وازجراهان ودکترین اقتصادی دعوت بعمل آورند تا درمبارزه وخنثی نمودن این بیماری فراگیرآنها راهمراهی نمایند.

 من نمیدانم چرادرداخل یک خانه خودی وغیرخودی مطرح میکنیم واینقدرمردم بیچاره رادرکشوری که یکی ازبالاترین ضریب متخصص وتحصیلکرده رادارد درتنگنا ومشکلات قرارمیدهیم.

 ودردرون خانواده تحصیل کردگانمان رانیز دشمن خطاب میکنیم !افسوس

 ولی من میگویم حتی درگزینش دوست ودشمن خارجی نیز گفته اند:

دشمن دانا به ازنادان دوست.

/ 0 نظر / 10 بازدید