سرطان های شرکتهای تولیدی وتجاری

 سرطان چیست ؟ تقسیم نامتقارن سلول های بدن یعنی سلولها توانایی تقسیم ورشد عادی خود را ازدست میدهند. من دراینجا نمیخواهم وارد بیماریهای انسان شوم وفقط میخواهم به سرطانهای شرکتهای تولیدی وتجاری اشاره کنم.

شاید متعجب شدید ولی واقعا همانگونه که پزشکان سالها تحصیل میکنند ودوره های تخصصی میبینند به امراض وبیماریها مسلط میشوند وبه مداوای آن میپردازند در صنعت وتجارت نیز کسانی هستند که تحصیلات عالیه دارند و تخصص دیده اند وتجربه کسب کردند وجراح ومتخصص هستند هرچند درجامعه ما جایگاه خود را پیدا نکرده اند وبسیاری از فعالان اقتصادی ما بعد از سالها تلاش ورشکست میشوند وواحد های بزرگی به تعطیلی کشیده میشوند بدون اینکه از تخصص وتجربه وجراحی این متخصصین برای احیای فعالیت ورشد وتوسعه آن استفاده برده باشند .

در کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه متاسفانه بسیاری از سرمایه های ملی بدلیل این نااگاهی و عدم توجه و بهره گیری از متخصصین ومشاورین مجرب نیست ونابود میشود ودرنهایت نیز علت مرگ و توقف نیز بخوبی شناسایی نمیشود.

یک انسان وقتی میشنود به سرطان دچار شده رنگ به رخسارش نمیماند و متخصصین نیز برای مداوایش از هیچ کوششی دریغ نمیکنند وشیمی درمانی نیز میکنند که عارضه های زیادی نیز بدنبال دارد ما درانسان سرطان های مختلفی را شنیدیم از سرطان خون گرفته تا سینه و... در فعالیتهای تولیدی وتجاری نیز من مشابه سازی میکنم تا آن فعالان نیز بتوانند بیماریهای خطرناکی که میتواند حیاتشان را متوقف کند دریابند واز کنار این بیماریهای مهلاک به آسانی وبی توجه رد نشوند.

سرطان خون من خون را به گردش نقدینگی دریک شرکت شبیه میدانم واگر یک فعالیتی احساس کند که تعهدات و بدهیهای بانکی و نزول آن روزبروز درحال افزایش است بطوری که روند عادی فعالیتش حتی جوابگوی تسویه سود وبهره آن پولها نیست به سرطان خون مبتلا شده است وباید یک تحلیل وضعیت در رابطه با ورودیها ویک براورد کامل تعهدات  وخسارتهای ناشی از سود وبهره آنها صورت گیرد و گردش نقدینگی شرکت به سرعت اصلاح شود واین اصلاح بسیار باید دقیق ومحاسبه شده باشد زیرا همانند شیمی درمانی عوارض زیادی را بدنبال دارد.

سرطان معده ،معده انسان درواقع جزو دستگاه گوارش انسان است ومن آن را تشبیه به هزینه های خدماتی وپشتیبانی و خرید مواد اولیه و... میکنم که هرموقع احساس کنید میزان موجودی مواداولیه شرکت متناسب با برنامه تولید نیست ویا هزینه های پشتیبانی وخدماتی شما با میزان عملکرد آنها متناسب نیست ویا رضایت مشتری با وجود هزینه های بالای خدمات وپشتیبانی بسیار پایین است درواقع سرطان معده گرفتید .

سرطان پستان ، پستان انسان همانند یک دستگاه تولید میماند ومن آن را تشبیه میکنم به محصولات تولیدی شرکت اگر احساس کردید که تولید شما متناسب با تقاضای بازار تعریف نشده وسلیقه مصرف کنندگان بدون اینکه شما متوجه بشوید تغییر کرده و قیمت محصولات شما قابل رقابت با رقبا با درنظر گرفتن کیفیت برابر نیست به سرطان پستان دچار شده اید.

تومور مغزی یا سرطان مغز، من آن را تشبیه میکنم به وجود افکار مغایر با اهداف واستراتژی های شرکت در هییت مدیره ویا مدیران اصلی وتصمیم گیر شرکت که دراین صورت تصمیم گیریها با مشکل مواجهه شده وشرکت نمیتواند در رابطه با قیمت و محصول وتبلیغات پیشبردی و تولید و... بموقع ومناسب اتخاذ تصمیم کند و درنتیجه دست یابی به اهداف با مشکل جدی مواجهه خواهد شد.

بنابراین از نظر من شرکت نیز تشابه کاملی به انسان دارد ویک متخصص وجراح شرکت بخوبی اندامها ومشکلات وعارضه های آن را تشخیص داده ویا از طریق داره ویا جراحی شروع به معاینه ومداوای آن میکند.

/ 1 نظر / 46 بازدید
ايميل تبليغاتي توسط گروه آلفا

ارسال ايميل تبليغاتي انبوه _ طراحي حرفه اي ايميل بصورت html افزايش بازدهي _ فروش بهتر _ ورودي بيشتر و بهبود الکسا نتيجه اعتماد به ماست .آي ياهو AlphaGroup20