موتورسیکلت ها آلاینده هایی که کمتر توجه مسئولین راجلب کرده

شاید بیش از٠٠٠/٠٠٠/٢دستگاه موتور سیکلت درکلان شهر تهران درحال تردد باشند وبا توجه به اینکه موتورسیکلت ها برخلاف خودروها که درمواقعی از محدوده شهرتهران خارج میشوند موتورسیکلت هادائما" درمحدوده مرکزی شهر درحال تردد میباشند .

 اهمیت ایجاد آلودگی زیست محیطی موتورسیکلتها درمقایسه با سایر خودروها دراینجاست که موتورسیکلت ها علاوه بر ایجاد آلودگی هوا شاید یکی از مهمترین عوامل آلودگی صوتی وبدلیل نداشتن جایگاههای ویژه برای تعویض روغن وغیره منجر به ایجاد آلودگی زیست محیطی نیز میگردد.

 باتوجه به موارد مطرح شده فوق ودرصورت یک بررسی تحقیق علمی خوب شاید به صراحت بتوان گفت که بایستی اقدامات وتصمیمات جدی لازم دراین زمینه باید صورت گیرد که برخی پیشنهادات به شرح زیر ارائه میگردد:

١- بدلیل اینکه سابقه حضور موتورسیکلت ها درایران به بیش از ۵٠سال برمیگردد واین خود منجرگردیده که بسیاری از موتورسیکلت هایی که درحال تردد هستند مستهلک بوده وضریب آلایندگی های آنها بسیار بیشترباشد وبدین منظور لازم است که طرح تعویض موتورسیکلت درالویت کاری باشد .

٢- باتوجه به اهمیت استفاده از موتورسیکلت هایی که بحث استانداردهای زیست محیطی را دارا باشد ودرصورت جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده وبا سیستم آلایندگی بالا با موتورسیکلتهایی که بحث استاندارد زیست محیطی را رعایت کنند بسیار درکاهش الودگی هوا وصدا موثرواقع خواد گذاشت.

٣- به منظور کنترل تعدادموتورسیکلت درحال تردد وتعریف دقیقی از تعداد مجاز موتورسیکلت درحال تردد درشهرها صورت گیرد واین تعداد کنترل شده وازمبادی خاص موتورسیکلت های استاندارد ارائه شده و موتورسیکلت های متفرقه شماره گذاری نشود.

۴- به منظور حذف بیشتری از موتورسیکت های درحال تردد درطرح تعویض برای کسانی که بیش از یک فرسوده درقبال موتورسیکلت جدید تحویل نمایند تسهیلات بیشتری قائل شوند ویا طرحی نیز درقبال تعویض خودرو درقبال تحویل تورسیکلت فرسوده ایجاد گردد(۴عدد یا بیشتر ).

۵-به منظور جایگزینی مرحله ایی موتورسیکلت با دوچرخه طرحی مورد اجرا قرار گیرد که درشهرستانهای کوچک مجوز ترددموتورسیکلت ارائه نگردیده وموتورسیکلت های موجود نیز با دوچرخه تعویض گردد.

۶-برای موتورسیکلتها نیز مرکزی جهت انجام سرویس مجاز دوره ایی تعریف گردد که آنها ملزم باشند سرویس دوره ایی را درآن مراکز انجام دهند.

/ 0 نظر / 34 بازدید