راه سبز امید

زیباست وخود تجربه گرانبهاست که درایران نیز حزب وعقیده وجبهه وگروه به معنای واقعی آن تجربه میشود بدانید این سرآغاز پیشرفت وترقی است نه اختلاف وضدیت!

 شاید بعضی ها این حرکت را درجهت مخالف ایران وایرانی واقتدارملی بدانند وبه خارج نسبت دهند یا بداخلاقی سیاسی بدانند هرچند شاید آنها نیز ازجهتی نگران حکومت واقتدارملی هستند ولی باید همه بپذیریم وقبول کنیم این حرکت ازدرون ملت است وآنهایی که درراس این حرکت هستند افراده فرهیخته وسیاستمدار ملی وازنظر اخلاق وکردارومعرفت انسانی دوست ودشمن بر شخصیت آنها صحه میگذارد.

 مگرامام وخود نظام جمهوری اسلامی وموافق ومخالف کسی با چندصدایی مخالفتی دارد !واگرکسی چنین بخواهد که درکشوریک صدا ویک ایده باشد چه فرقی بین ما وحکومت های دیکتاتوری خواهد بود من میدانم چنین نیست وهیچکس مخالف جندصدایی نیست که اگر چنین باشد برای همه حتی آنها که حکومت را دردست داشته باشند نیز آرامش وآسایش رابدنبال نخواهد داشت وهمچون این میماند که انگشتی بتنهایی بخواهد مشت شود!ویا انتظارصدا ازیک دست داشته باشیم !مگرحزب اصولگرا واصلاح طلب که این همه هزینه شد تا ایجادشوند بخاطر چه بود که الان بخواهیم دوباره همه آنها رایکی کنیم ومگریک صدایی ممکنه!

 یک جامعه اگربخواهد درمسیررشدوتوسعه گام بردارد وبخواهد همه مردم راکه حق وسهمی دربیت المال دارند دررفاه اجتماعی آنها راسهیم کند بداند که تنها راهش اینست که چندصدایی رابپذیرد وبجای اینکه ازصدای مخالف عصبانی شود عیب ونقص خودرااصلاح کند(چون آیینه نمودچهره تو راست        خودشکن آیینه شکستن خطاست)

مگرکدامین جناح وفردی ازملت میپذیرد که تمام ثروت وامکانات وابزار حکومتی یک کشورکه باید درجهت رشد وتعالی واقتدارورفاه ملی (منظور ازرفاه ملی همه آحاد مردم است نه قشرخاص)صرف شوددراختیارگروهی خاص باشد وآن را حق خودبدانند.

 من میدانم چه جناح راست که تمام شعارهایش درجهت دفاع ازمردم محروم وپایبندی به اسلام وتشیع بوده وچه جناح چپ که ضمن پایبندی به اخلاق اسلامی و قانون اساسی واستفاده ازتخصص وتدبیر همه وهمه به اقتدارایران میاندیشند واین اقتداربدست نخواهد آمد جزتحمل وپذیرش صدای مخالف (صدای مردمی که احساس میکنند به آنها بی توجهی میشود وانحصارگری وحیف ومیل بیت المال صورت میگیرد)وای برما اگربه هزینه همان بیت المال فرزندان ملت رادرحبس کنیم ویا بخواهیم به جبربه مبازره باقلم برویم که همه میدانیم حماقتی بیش نیست ومن یقین دارم که این اتفاق بد نیز ناشی ازمشاوران بداندیش وافراد فرصت طلب است (اختلاف بیانداز...) نه ایده حزبی ریشه دار.

 نمیدانم چرادرتحلیل صداسیما تحلیلگران عنوان میکنندهییت دولت باید یکدست وهمفکرباشد!مگرهییت دولت میخواهد  کارسیاسی کند که بدنبال یکصدایی میگردند !

اگرهییت دولت بدنبال کار اجرایی است وهروزیری باید فردی با تجربه متخصص وبدون توجه به گرایش سیاسی باشد وازاوبرنامه راهبردی خواسته شود نه اینکه سلیقه سیاسی مدنظرباشد !عین اینکه دولت بجای اینکه بدنبال حل معضلات اقتصادی واجتماعی ورفاهی مردم باشد واقتارملی که خود نیازمند توسعه اجتماعی واقتصادی است بدنبال تیمی درجهت مبارزات سیاسی وحذف رقیب انتخاباتی باشد!

بیاییددست دردست هم دهیم وما همه دریک خانه ایم واگرسقف خانه بریزد برسرهمه خواهد ریخت واگراشتباهاتی وبداخلاقی وتظلمی هم اگربراین مردم فهیم که خود بهترازهرکسی صواب راازناصواب تشخیص میدهند وبسیاری این ملت رابی خیال میدانستند به این شعورو حرکت وعلم وتدبیر مردم احترام بگذاریم وبجای ادامه ضدیت باهم مخالفان مردمیمان راکه درکمال شعور بدون ارتباط به خارج وبااتحاد ویگرنگی بوده راپذیرا باشیم تا همه وزیران ازلایقترین انتخاب شوند وهیچ مسئول نالایقی توان پوشش اشتباهاتش درپشت پرده سیاست نداشته باشد درغیراینصورت اطرافمان را جز طیف محدودی که بجای علم وتدبیر سلاح تملق وتزویردارندخواهند گرفت وبدانید چه روسیه وانگلیس وآمریکا جزمنافع خودشان به چیزدیگری نمی اندیشند وبجای توسل به آنان وقلمدادکردن مخالفانمان به آنها دست دردست هم دهیم کنیم ایران راآباد.

/ 0 نظر / 11 بازدید