تحقیق بازار جمهوری آذربایجان

  شرکتی درخواست کرد که درتحقیق بازار آذربایجان آنهاراهمراهی نمایم ومن نیز چون ازطریق یکی ازدوستان سفارش شده بود پذیرفتم وهفته پیش عازم باکوشدیم.

  کشورجمهوری آذربایجان درچهارسال اخیر مقام اول رشد جهانی را بخود اختصاص داده ودروازه آسیای میانه محسوب میشودوبدلیل فرهنگ خاص آن که ازیک نظر دارای مشترکات فرهنگی باایران وازطرف دیگرارتباط فرهنگی با کشورهای آسیای میانه داشته وبدلیل عضویت مقدماتی دراتحادیه اروپا موردتوجه بسیاری ازکشورها برای ورود وسرمایه گذاری وایجاد روابط اقتصادی وسیاسی میباشد.

 همانطوری که انتظار میرفت رکود هیچگونه تاثیرموثری درآنجا نگذاشت وهمه جای کشوردرحال ساخت وساز وتوسعه وتکمیل است.

  کشورجمهوری آذربایجان بدلیل داشتن منابع باارزشمند درآمدی ازقبیل گاز،نفت،توریست،دریا،جنگل،... یکی ازمناطق مصرف کننده وتجاری قوی محسوب میگردد وبه این خاطر بازارهای فروش کالا هرروز درحال گسترش بوده وخودبخود تبدیل به منطقه ایی برای عرضه کالاهای کشورهای مختلف ازقبیل چین وترکیه... به مشتریان که اکثر آنها ازکشورهای آسیای میانه میباشدشده است.

 شرکتی که برای بازاریابی برده بودم را برطبق یک برنامه ریزی علمی ابتدا"به بازارهای درجه دو وسپس به بازار اصلی بردم ومذاکرات مفیدی انجام داده وبرنامه مقدماتی لازم برای ورود را انجام دادیم.

 صاحب شرکت ازعظمت بازار آذربایجان به وجد آمده بود ومتحیر وازاینکه بااین برنامه ریزی شاید بتواندبه آن بازارواردشودخوشحال بود البته باید یادآوری کنم که ورود به بازار آذربایجان یعنی ورود به بازارکلیه کشورهای آسیای میانه است.

 من قبلا نیز شرکتهایی را برای ورود به بازارهای خارجی ازجمله آذربایجان همراهی کرده بودم وبه این علت ازتجربه خوبی برخورداربودم وبرای همین در٣روز توقفی که داشتیم نتیجه خوبی حاصل شد.

 بیاد دارم چندسال پیش شرکتی ازمن خواست که اورا درامرصادرات همراهی نمایم ،باوجود این که آن شرکت تجربه اندکی درامرصادرات داشت ومسیرآسیای میانه رانمیشناخت من این مسیررا پیشنهاد داده وبا همراهی وبرنامه ریزی مناسب درکوتاه ترین زمان ممکن توانست درمیان تولیدکنندگان مشابه رتبه اول صادرات را بدست آورد وبه بیش از شش کشورآسیای میانه فروش قابل توجهی را داشته باشد.

 من توصیه میکنم که هرشرکتی که میخواهد درفروش داخل موفق گردد، به صادرات برنامه ریزی کند ودرصادرات نیزالویت اول را به کشورهای آسیای میانه بدهد. 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
صادق افشار

سلام سایت تبلیغات پارسیان مکانی مناسب برای تبلیغات شما منتظر حضور گرم شما هستیم رایگان وبلاگ خوبتون را تبلیغ کنید