شادی و غم

شادی :شوق وشعف وانگیزه وعمل

غم: یاس ونامیدی وافسرده روغیرفعال.

هم درساختارسیستم درونی انسان وهم درمتن جامعه ارگانیسم شادی ساز وغم ساز وجود دارد وبنابراین میبینیم که خود بخود درمسیرزندگی ودرشرایط مختلف برماتاثیرگذاشته وغم وشادی رادرما به درجات مختلف ایجاد مینماید.

 ارگانیسم غم سازباشدت بیشتروتاثیرگذاری طولانی ترعمل میکند وبه این خاطر میبینیم که اتفاقاتی که شادی رادرمابوجود میاورند گذرا تر بوده ودرمقابلش صحنه های غم بار پایدارترند ومدتها فرد را دراندوه کامل میبرد ودربسیاری مواقع افسردگی را بدنبال دارد که درآن صورت میگوییم فرد افسرده ودائم غمگین است.

 شما هیچ کس را نمیابید که دائم شاد باشد وخوشبخت کامل چون ارگانیسم غم بالاخره درهرموقعیت مطلوب نیز باشید اتوماتیک وار مسائلی راکه درموقعیت قبل غم وافسوس برایتان نداشت ایجاد مینماید وبالعکس ،همانگونه که میبینیم مثلا شخصی که ماشین ندارد وآرزوی داشتن آن رادارد احساسش این است اگر حداقل اگر یک رنو یاپیکانی نیزداشته باشددرکمال خوشبختی خواهد بود ولی بعدازبدست آوردنش میبیند باگذشت اندک زمانی ازآن دوباره غم واندوه ماشین مدل بالاتر وشیک تروچیزهای دیگر همین طور ادامه دارد...

 وحتی اگرکسی درکمال ثروت نیز باشد( چون ثروت مادی حرص وآز بدنبال دارد وفرد را مریض میکند وهرکه بیشترداشته باشدنیازمند تر وحریص تر میشود)میبینی چهره وقیافه وکمبود علم و...را برخود دوباره نقص دانسته وغصه وافسوس میخورد!

 اندوه وغم دوام بیشتری دارد وچون کسی ازنزدیکانش را ازدست میدهد ویا مشکلات مادی قابل توجهی براواتفاق میافتد مدتها درغم وانددوه بسرمیبردواین خود ناشی از این است که احساس ضعف وناتوانی وتنهایی میکند .

 اتفاقات اندوه بار اعتماد به نفس راکاهش میدهد وخود زنجیره ایی میشود درافزون آن واتفاقات غم بار بعدی وافسردگی بیشتر.

 آنچه برای تسلی غم وخروج ازافسردگی وایجاد وماندن درشادی وزیستن پرانگیزه تر میتوان برهرفردی مشاوره داد چنین است:

 درزندگی باقدرتمند شدن وشادی های پی درپی مغرور وازخودبیخودنشوید وهمیشه آمادگی غم واندوه را داشته باشید .

 بخشی ازخوشیها وشادیها را تقسیم کنید وهمه را به تنهایی مصرف نکنید که درمواجهه با غم واندوه وناکامیها بسیار اتفاق میافتد که به همراهی دیگران نیازمند میشوید.

 بجای شادی وشعف ظاهری وخودنمایی وفخرفروشی اعتماد به نفس وخلوص وافتادگی پیشه نمایید تا با هر بادی واتفاقی نلرزید وبیکباره درافکاردیگران همچون فردشکست خورده دیده نشوید وهمیشه ظرفیت انبساط وانقباض داشته باشید تا بیکباره نشکنید

 بدانید که هرشادی غمی بدنبال دارد وغمی شادی بدنبالش

 ازغم واندوه نهراسید وخود رانبازید ودرموقعی که بسیاراندوهگین وافسرده هستید به خوبی ها وخوشیها بیاندیشید وخودرانبازید وبدانید غم نیز عمرش کوتاه است واگر درکار وزندگی افت وشکستی هست گشایش وپیشرفت نیز هست

 برنامه وهدف والا وبلندمدت داشته باشید وهرگز احساس وانتظارنداشته باشید  این برنامه ها وهدف هارا  درکوتاه مدت بدست آورید واگر طولانی شد نیزنگران نباشید که ازدست رفته بدانید که همیشه ازاین ستون به آن ستون فرج است واگر درمسیر هدفتان باشید درآن لحظه هایی که بفکرتان نمیرسید فرجی حاصل میشود که انتظارش را نداشتید

 همیشه به وضعیت حالتان درهر وضعیتی شاکربوده وهمینکه نفسی میکشید شکر گذار باشید چون نفس دارید وزندگی میکنید وبدانید هم غم درمسیرتان خواهد بودو هم شادی

بسیاردیده اید که بیکباره فقیری توانمند گشته وتوانگری یکشبه ناتوان

درنهایت آن کس خوشبخت وموفق است که درهروضعیتی رضایتمندوخوشنود باشد.

 وافرادی همچون ماهاتما گاندی ونلسون ماندلا را که سالها ودرسخت ترین شرایط ودر یک قدمی مرگ زیسته اند چگونه به اوج شهرت ومقام رسیده اند.

/ 0 نظر / 24 بازدید