بازار درسکوتی مرگبار

بازارتهران ودرواقع ایران بدنبال رکود بین المللی ورکود داخلی وبحران های سیاسی و...ورکود ناشی از ماه رمضان وهنوز هم دریک وضعیت سکوت وبی حرکت مانده همانند جانداری  میماندکه برق اوراگرفته وخشکانده باشد.

بازاری که شریان اقتصاد کشوربه آن بستگی دارد وکسی از مسئولین نیست که به یاری آن برخیزد ویا حداقل اسمی ازمشکلات بازار وبازاریان به زبان آورد .

معلوم نیست چطور وچگونه هزینه های کلان بازاریان وتجار وپرداختهای سنگین آنها حل ورفع میشود وروزی نیست که درشعب بانکها خبر از صدها چک برگشتی نشود چکهایی که برای پرداخت وتجارت پرداخت شده وپس از برگشت بناچاروبیرحمانه تاجری را با تاجری درگیر یا ارتباط کاری وتجاری تنومندی را قطع وناقص میکندوچه بی اعتمادی که ایجاد نمیکند.

تقصیر این بازار واین تجار چیست وچرا هیچ کس یادی از آنها نمیکند ،آیا تقصیر آنها اینست که دربازار تجارت ورقابت با تاجران وتولید کنندگان خارجی تا دندان مصلح وبا حمایتهای بی دریغ دولتهایشان با دست خالی مبارزه کرده وصادراتی درجهت حفظ نام ایران وایرانی دربازارهای جهانی ووارداتی درجهت تامین مایحتاج داخلی انجام داده اند.

 درهمه جا خوب وبد هست درهمه جا سوء استفاده گر وکلاه بردار هست ودرهمه جا ...

ولی باید حساب تاجران وبازاریان زحمتکش وتلاشگری که روز وشب با صداقت وتدبیر درتلاشند تا این شریان اصلی را درجریان نگهدارندرا جدانگهداشت ونگذاشت چنین تاجرانی از گردونه فعالیت خارج شوند وبازار وتجارت روز بروز ضعیف ضعیف تر گردد.

هرگونه حمایت وتدبیری نیز از دولت اندیشده شود هرچند اندک آن هم نصیب تولید کننده است که حمایت از آنها نیز لازم است ولی هرگز دیده نشده وام بازاری استمهال گردد یا حمایت وپشتیبانی مالی در رکود ومشکلات از آنها شود.

 بسیاراشتباه است اگر ما این پیشقراولان خط مقدم تجارت واقتصاد را به فراموشی بسپاریم وفکر کنیم اقتصاد وتجارت کشور رونق بگیرد ورشد توسعه یابد .

اگر آنها ازخط مستقیم فعالیت کناربکشند این شریان قطع گردد بدانید تولید نیز قطع خواهد شد.

بازاریان با سکوتی معنی دار نشسته اند وبه دولت ودولتمردان مینگرند واز اینکه هیچ کس به آنها اعتنایی ندارد دربهت بسر میبرند واز اینکه سالها عمر وتجربه خودرا دربازار بسر برده اند وبه آن جا ومکان تعصب وتعهد دارند باز امیدوارند که فرجی حاصل شود گردشی ایجاد گردد شاید این کشور بزرگ ونامدار اینقدر ذلیل وخوار نگردد.

وضعیت تجارت وبازار آنقدر نحیف ولاغر شده که نه تنها درخورشان کشورمانیست بلکه برای ضعیف ترین کشورهایی که نه جمعیت مارا دارند ونه تولید مارا نیز کم است.

وای برما که بااین بی توجهی وتضعیف بازار آینده تیره وتاری برای تولید واقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت.

امیدوارم مشاوران اقتصادی وتحلیلگران دولت وضعیت حاد جبهه مقدم اقتصاد را بگوش دولت برسانند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید