گل

واقعا" کسی نیست که بگوید گل زیبا نیست همه انسانها گل را دوست دارند سفید وسیاه و عجم وعرب و بزرگ وکوچک وهمه دوست دارند آن را نگاه کنند وبو کنند ودرعروسی ها به عروس تقدیم میکنند ودرعزا برروی مزار میگذارند ودرجشن ها وغم ها گل جایگاه خود را دارد وهمیشه آن راحفظ کرده است.

اما اینبار بروید ویک شاخه گل را خوب نگاه کنید میبینید چقدر خار دارد ویا برخی گلبرگهایش بخوبی قرارنگرفته وبرگهایش ممکن است زیبا  نباشد و چندین ایراد دیگر که هرگز بخوبی به آن دقت نکردیم وفقط دریک نگاه زیباییش را میبینیم وهمه خارها وایراداتش را نمیبینیم چون میگوییم و مصمم هستیم گل زیباست.

راستی بشر طوری آفریده شده که در طول حیات خود باید زوجی اختیار کند ودرواقع تشکیل خانواده بدهد وهدفدار شود ودراین مسیر نیز براحتی دل نمیدهد ودلدار پیدا نمیکند وبه هر طریقی که باشد روز انتخاب اگر با اجبار نباشد بیش از گل یار وزوج خود را میپسندد وبه آن دل میبندد عشق یعنی کمال وزیبایی ودراین لحظه دراولین پیوندش گل را به او تقدیم میکند ومیگوید تو زیباتر از آن هستی .

ولی متاسفانه چرا این عشق وعلاقه ومحبت در طول زمان میتواند بیشتر وبیشتر شود درمواردی به اختلاف و درگیری وجدایی منتهی میشود.

این نه از نافهمی یک طرف مقابل ویا علاقه کم یکی از آنهاست بلکه بدلیل اختلاف نگاهی است که بیشتر در علاقه مندی زیاد رخ میدهد است زیرا آنها که بسیار عاشق ومعشوق بهم میرسند اختلافات بیشتر وبدتر رخ میدهد.

نگاهی که بجای اینکه مصمم باشیم معشوق ما زیباست وبی عیب بدنبال عیب یابی ورفع عیب میافتیم واین میشود آغاز اختلافها بجای اینکه بدانیم وبفهمیم اگر ایرادی نیز درمعشوق خود میبینیم خارهای اوست که خود باید باشد بدنبال اصلاحش میافتیم و زیباتر کردنش .

بجای اینکه گل را بو کنیم واز دیدنش لذت ببریم تمام توجه خود را به خارهایش جلب میکنیم آنها را به رخش میکشیم واحساس میکنیم انتخابمان اشتباه بود درصورتی که نگاه وشیوه برخوردمان اشتباه است.

بیایید واقع بین باشیم ولازم نیست بگوییم ای معشوق من تو از گل زیباتری بگوییم تو بمانند گل زیبایی وهستی وخارهایش را نیز پذیرا باشیم بجای توجه به خارها مصمم باشیم ومطمئن که گل زیباست آنموقع است که تا مرگ بایک گل زندگی خواهید کرد وزندگیتان روز بروز زیباتر وشیرینتر خواهد شد.

این دسته گل به همه کسانی که همچون گل نگاه میکنند و عطرآگین زندگی میکنند.

/ 0 نظر / 41 بازدید