هرمانع خود فرصتی است

در روزگار قدیم،پادشاهى سنگ بزرگى را در یک جاده اصلى قرار داد.. سپس در گوشه‌اى قایم شد تا ببیندچه کسى آن را از جلوى مسیر بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاىخود به کنار سنگرسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند.بسیارى از آن‌ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛امّا هیچیک از آنان کارى به سنگ نداشتند!

  سپس یک مردروستایى با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه‌اش را زیرسنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرقریختن‌هاى زیاد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را بردوش بگیرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد کیسه‌اى زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد پر از سکه‌هاى طلا بود و یادداشتى از جانب شاه که این سکه‌ها مالکسى است که سنگ را از جاده کنار بزند.

  آن مرد روستایىچیزى را می‌دانست که بسیارى از ما نمی‌دانیم!

  بنابراین بیاد داشته باشید که اگر کاروفعالیتی شروع کردید دررویارویی به موانع ومشگلات نهراسید بلکه به آن همچون فرصتی جدید بنگرید .

  بسیاری همینگه درکاروفعالیت به موانع ومشگلات برخورد میکنند بجای تدبیر وتلاش وصبر با دلهره وهراس سعی میکنند به جای رفع مانع ازآن فرار کنند که این خود عامل مهمی درشکست وناکامی است.

 هرکاری برای نیل به نتایج ایده آل موانع ومشکلات زیادی را باید طی نماید همانگونه که یک کوهنورد برای صعود از کوه نیازمند عبور از سنگلاخ وپرتگاههای زیادی است که درمسیر راه وجود دارد واگردرمسیری باشد که سرازیری وبدور از صخره وسنگ است بدانید که بجای صعود به پایین کوه میرود.

 هرکاری وفعالیتی علاوه بربرنامه ریزی وتخصص وتدبیر نیازمند تجارب زیادی است که دربسترآن کارباید بدست آورد وبه مطالعه نمیتوان آنها را فهمید.

 تجاربی که برخی ازآنها بسیارازآنها بقول قدما"دستیابیش گاونرمیخواهد ومرد هنر "پس دررویارویی با موانع نه تنها نهراسید بلکه بدانید که این موانع نشانگر حرکت روبه جلو ورشد فعالیت شما میباشد.

وبدانید کار وفعالیتان آن موقع به اوج وموفقیت میرسد که یک روز مانع بزرگی را که احساس میکردید همچون یک کوچه بن بست میماند وامکان رفع آن نیست با صبر وتلاش از مسیر خود خارج کرده وبه مسیرتان ادامه دهیدوبدانید بعد از عبور ازآن مانع همه موانع برایتان آسان وسهل خواهد بود وکارتان روز بروز پر رونق.

/ 0 نظر / 7 بازدید