کودک واقتصاد

امروزه میتوان گفت هزینه یک کودک درصد قابل توجهی از هزینه یک خانوار را بخود اختصاص میدهد.

بخش مهمی از درآمد یک خانواده متوسط به مصرف هزینه های جاری میرسد ودرصورتی که این هزینه ها بخوبی تعریف نشود هیچ بخشی از درآمد پس انداز نمیشود که این وضعیت اگر سالها ادامه یابد بدلیل تورم موجود دراقتصاد نگران کننده خواهد بود.

بنابراین در قشر متوسط به پایین حتما بایستی هزینه های جاری بخوبی تعریف وکنترل شود که از جمله این هزینه ها میتوان به هزینه اجاره(درصورت مستاجر بودن) هزینه خوراک ،هزینه پوشاک،هزینه های آموزشی ،هزینه های بهداشتی ، هزینه های مصرفی وهزینه ایاب وذهاب ،هزینه های تفریحی و...

متاسفانه بسیاری از این اقشار جامعه بااین استدلال که درآمد آنها برای پوشش کامل هزینه ها کافی نیست وبرای همین پس انداز برایشان معنی ومفهوم ندارد برای همین به نسبت ونوع هزینه وتقدم وتاخر آن توجهی نمیکنند وبمحض اینکه حقوق ودرآمدشان بدستشان رسید بدون الویت بندی خاص وبصورت شرطی وروزمره خرج میکنند وبرای همین است که در مواقعی که هزینه های خاص وموردی پیش میاید خود بخود به قرض وبدهی میافتند.

دراین نوع اقشارجامعه هزینه های آموزشی الویت و تداوم خوبی نداشته وهزینه های بهداشتی نیز همیشه بعد از اتفاق واجبار انجام میشود.

شاید کودک خوب داشتن چه از نظر جسمی وچه از نظر فکری که میتواند یک سرمایه وپشتوانه خوب برای چنین خانواده هایی شود اهمیت بسزایی دارد درصورتی که دراینگونه خانواده ها توجه وبرنامه ریزی کافی بدلیل این باور که هراقدامی هزینه دارد صورت نمیگیرد که دراینجا میخواهم کمک فکری برای این اقشار جامعه بکنیم.

هزینه کودک درجامعه امروزی که فرزند سالاری نیز هست یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار است امروزه از روزی که بچه متولد میشود چه فقیر وثروتمند از هزینه بیمارستان گرفته تا  سیسمونی برای آن تهیه میشود واز همان دوران کودکی خانواده احساس میکنند اگر همه خواسته های کودکشان را برآورده کنند درواقع نمیگذارند کودکشان عقده ایی بار بیاید وبرخی کمبودها وآرزوهای خود را نیز به این صورت التیام میبخشند.

البته باید به یک نقطه مهم توجه کنیم که بسیاری از تجار وفعالان در بخش تامین نیازهای کودکان بدلیل وجود یک تقاضای بالا وآمادگی هزینه خانوارها دراین بخش نیاز وتقاضاهای جدید نیز ایجاد میکنند برای همین باید بدانند که باهیچ بودجه وهزینه ایی نخواهد توانست همه درخواستها وموارد کودک خود را جواب بدهند.

موقعی که از اقتصاد کودک به میان میاید خیلی ها فکر میکنند بدین معنی است که باید از همان دوران کودکی باید کودک را با اقتصاد وهزینه وبرنامه آشنا کرد که طرز تفکر اشتباهی است بلکه باید به این موضوع توجه کنیم که کودک همانند یک دوربین فیلمبرداری ضبط میکند همانند یک طوطی صحبت میکند یعنی ما باید به بزرگترها یاد دهیم که درست ومنطقی وبا برنامه عمل کنند ومطمئن باشند بچه نیز خود بخود از ما یاد گرفته واجبارابا برنامه بودن را میاموزد.

آنچه مهم است اینست که هزینه های کودکمان را نیز همانند خودمان تعریف نکنیم بطوری که بیشترین مورد تامین نیازها وعلائق اورا در هزینه های مصرفی تعریف کرده وهزینه های بهداشتی وآموزشی را در صورت امکان وتوانایی اضافی تامین کنیم این نحوه عمل منجر میشود که کودک زندگی مصرفی را بهتر وبیشتر تمرین کند وجهت فکری مارا نیز بخوبی تشخیص دهد وبدلیل اینکه آموزش وبهداشت برایش سختی دارد به راحتی از آن تفره برود ومانیز احساس کنیم فعلا هردو طرف آمادگی انجام آن را ندارند وبجای تربیت وبهره مندی از یک کودک آموزش دیده وسالم قدرتمند در آینده با یک کودک پرتنش و اعصاب خرد کن ومخالف دردسر ساز ومعلول مواجه باشیم که دراینصورت بدبختی خانوار دوچندان شده حتی اگر درآینده پول وثروتی نیز بدست آید بجای هزینه شدن برای رفاه وآسایش توسط یک فرزند بی بند وبار به مصرف خواهد رسید وکسی نیز توان مقابله با او را نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 29 بازدید